Yusif Süleymanov Əşrəf

Haqqında

  Bölmə: İngilis dili
  Vəzifə: Dosent

  Almanca : Yaxşı
  Rusca : Səlis
  İngilis : Səlis
  Türk : Səlis
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis

  Word, Excel, Powerpoint

Təhsil

 • Doktorantura 01-OCT-10

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 06370

 • Doktorantura 06-OCT-23

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Filologiya Elmləri Doktoru

  Diplom ED 02230

 • Magistratura 30-JUN-83

  Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dilllər İnstitutu İngilis və alman dilləri müəllimi

  Diplom ЖВ 039383

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-21 Davam edir
  İngilis dili kafedrasında dosent

  Baku Engineering University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-JUN-98 01-JUN-21
  Müəlim,baş müəllim dosent və kafedra müdiri

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Süleymanov Y. Аллитерация в поэтической системе речи -Вестник-ВАК Нижегородского университета им .Н.И. Лобачевского, , г .Нижный Новгород, Россия. 2019,№6,s.247-252.. Вестник-ВАК Нижегородского университета им .Н.И. Лобачевского. Rusiya. 2019
 • Süleymanov Y. The Language Variation of the Linguistic İnvariants -Thomson Reuters- İnternational Journal of ”Applied Linguistics”,Oxford University Press, USA, UK and Australia. -2018,Vol.39,İssue 6.p.1139-1148.. Thomson Reuters- İnternational Journal of ”Applied Linguistics”,Oxford University Press,. Amerika Birləşmiş Ştatları. 2018
 • Süleymanov Y. Varieties of language in the interference process-Thomson Reuters-Impact Factor: 4.116,International Journal of Engineering Sciences & Research Technology-İSSN 9655,India -2017, Vol.6,İssue 4, p.2277-2283.. Thomson Reuters-Impact Factor: 4.116,International Journal of Engineering Sciences & Research Technology-İSSN 9655. Hindistan. 2017
 • Süleymanov Y. The interference of the languages and the teaching method of the foreign language on the basis of native language - International İmpact-Factor Journal of Information Research and Review, Egypt -2016,Vol.03,İssue 03,p.2037-2044.. International İmpact-Factor Journal of Information Research and Review. Misir. 2016
 • Süleymanov Y. . Frazeologizmlərin interferensiya prosesində tədqiq edilməsi - Language and literature(Dil və ədəbiyyat-Язык и литература), Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal,Bakı- 2016,№4(100), s.440-445.. Language and literature(Dil və ədəbiyyat-Язык и литература), Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Azərbaycan. 2016
 • Süleymanov Y. Интерференции в сложном предложении.-Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, Москва – 2015,№12(1),s.169-173.. Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук,. Rusiya. 2015
 • Süleymanov Y. .The interference process at the morphological and syntactical levels- İmpact-Factor İnternational Journal of Humanities and Cultural Studies- İSSN 2356-5926,Tunisia.-2015, V-2,İssue1.p.582-587.. İmpact-Factor İnternational Journal of Humanities and Cultural Studies- İSSN 2356-5926,. Tunis. 2015
 • Süleymanov Y. The İnterference process in all levels-İSSN2218-7588,E-İSSN 2219-5513,BDU,Bakı-2014,№1(89),s.20-25.. İSSN2218-7588,E-İSSN 2219-5513. Azərbaycan. 2014
 • Süleymanov Y. Syntactic interference in contacting languages - The Caucasus and world. International Scientific Journal, Tbilisi -2013, №15,p.8 -15.. The Caucasus and world. International Scientific Journal,. Gürcüstan. 2013
 • Süleymanov Y. Специфические характеристики интерференции в переводном процессе Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук,Москва,-2013.№1,s.200-205.. Журнал Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Rusiya. 2013
 • Süleymanov Y. Essence of the phenomenon of interference in contact languages.- Scientific and Practical Journal of Psychology, Sociology and Pedagogy,October,Moscow 2012,№10(23),s.6-10.. .- Scientific and Practical Journal of Psychology, Sociology and Pedagogy. Rusiya. 2012
 • Süleymanov Y. The characteristic features of the word-order in the simple sentences in English and Azerbaijani languages - Russian Academy of Sciences,İnstitute of Linguistics, Caucasology,Moscow – 2010,№17, p.56-60. Caucasology. Rusiya. 2010
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlələrin struktur- funksional xüsusiyyətləri və onların oxşar və fərqli cəhətləri - Turan Stratejik Araştırmalar Mərkəzi,Uluslararası Bilimsel Hakamli Mevsimli Dergi, Konya, Türkiyə -2009,№2,s.26-30.. Turan Stratejik Araştırmalar Mərkəzi. Türkiyə. 2009
 • Süleymanov Y. Сравнительный анализ полных и непольных предложений в английском и азербайджанском языках. Висник. Ukrayna. 2009
 • Süleymanov Y. The linguistic interference in the teaching process - Bakı Slavyan Universiteti, Elmi Əsərlər,Bakı-Kiyev-Minsk-2016,№2,s.288-294.. Bakı Slavyan Universiteti, Elmi Əsərlər,Bakı-Kiyev-Minsk-. 2016
 • Süleymanov Y. Interferensiya zamanı söz və sözbirləşmələrində baş verən məna dəyişmələri- APU-nin Xəbərləri İSSN 2520- 2016,№2(64),s.116-123.. APU-nin Xəbərləri İSSN 2520. 2016
 • Süleymanov Y. İnterferensiya prosesində tabesiz mürəkkəb cümlələr -Azərbaycan Dillər Univer-siteti,,Elmi Xəbərlər,Bakı- 2015,№6,s.46-55.. Azərbaycan Dillər Univer-siteti,,Elmi Xəbərlər,. 2015
 • Süleymanov Y. Dilin müxtəlif səviyyələrində interferensiya - AMEA-Naxçıvan bölməsi, İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu-Axtarışlar–İSSN 2311-8482-,Naxçıvan-2015,№4,s.115-120.. AMEA-Naxçıvan bölməsi, İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu-Axtarışlar–İSSN 2311-8482-. 2015
 • Süleymanov Y. İnterferensiya prosesində mürəkkəb cümlədə baş verən dəyişmələr -Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti , Xəbərlər, Humanitar Elmlər Bölməsi Bakı -2015,№3,s.240-245.. Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti , Xəbərlər, Humanitar Elmlər Bölməsi. 2015
 • Süleymanov Y. Cümlə və mətn səviyyəsində interferensiya-BSU,Elmi əsərlər,Dil və ədəbiyyat seriyası,2014,№1,s.139-144.. BSU,Elmi əsərlər,Dil və ədəbiyyat seriyası. 2014
 • Süleymanov Y. Xarici dilin tədrisində müxtəlif səviyyələrdə baş verən interferensiyalar.-AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri,Bakı-2014,№4,s.92-98.. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri,. 2014
 • Süleymanov Y. . İnterferensiya prosesində struktur – semantik dəyişmələr- AMEA–nın M.Füzuli adına Əlyaz-malar İnstitutu, Filologiya məsələ-ləri Bakı,-2014,№1,s.191-196.. AMEA–nın M.Füzuli adına Əlyaz-malar İnstitutu, Filologiya məsələ-ləri . 2014
 • Süleymanov Y. Fonotik səviyyədə interferensiya -Sivilizasiya elmi-nəzəri jurnal, Bakı Avrasiya Universiteti,Bakı-2013,№1,s.113-118.. Sivilizasiya elmi-nəzəri jurnal, Bakı Avrasiya Universiteti,. 2013
 • Süleymanov Y. Dillərarası əlaqə zamanı baş verən interferensiya hadisə-sinin səbəbləri - Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilk Məktəbi, Elmi əsərlər, Bakı.-2013,XXII,s.202-209.. Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilk Məktəbi, Elmi əsərlər, . 2013
 • Süleymanov Y. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə keçən söz və sözbir-ləşmələrinin tərcümə prose-sində sintaktik interferen-siyaları.- AMEA- Milli Əlyazmalar İnstitutu,Filologiya məsələləri, Bakı.-2012,№10,s.13-18.. AMEA- Milli Əlyazmalar İnstitutu,Filologiya məsələləri. 2012
 • Süleymanov Y. İnterferensiya və onun xarakterik xüsusiyyətləri- Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi Nəzəri jurnal, Baki.-2012,№4(84),s.16-20. . Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq Elmi Nəzəri jurnal. 2012
 • Süleymanov Y. İngilis mənşəli sözlərin Azərbaycan dilində struktur – semantik xüsusiyyətləri Az.TU, Elmi əsərlər,Bakı.-2011,№3,s.30-35.. Az.TU, Elmi əsərlər. 2011
 • Süleymanov Y. . İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlənin funksional xüsusiyyətləri AzTU, Elmi əsərlər, Bakı. -2007 (№3), s.35-39.. AzTU, Elmi əsərlər. 2007
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlədə söz dəyişmələri və sırası Dilçilikməsələləri,Tədqiqlər,AMEA,Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Elm, 2007 (№ 1), s.239-245. Dilçilikməsələləri,Tədqiqlər,AMEA,Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2007
 • Süleymanov Y. . İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlələrin semantikası - Az.TU, Elmi əsərlər, Bakı – 2006 (№3),s.63-68.. Az.TU, Elmi əsərlər. 2006
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində cüttərkibli cümlələrinin struktur-semantik təhlili AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Dilçilik məsələləri Tədqiqlər, Bakı, Elm, -2005(213),s.186-190.. AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Dilçilik məsələləri Tədqiqlər. 2005
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlə problemi - Az.TU, Elmi əsərlər Bakı. – 2004( №4),s.82-86.. Az.TU, Elmi əsərlər Bakı. 2004
 • Süleymanov Y. Sadə cümlələrin struktur tipləri - Tədqiqlər AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu,Bakı.- 2004(IV),s.194-198. Tədqiqlər AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2004
 • Süleymanov Y. Müasir İngilis dilində sözönlərinin işlənməsinə dair- Filologiya məsələləri, Bakı, Elm.-2003(II),s.223-227.. Filologiya məsələləri,. 2003
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlədə ədatların oxşar və fərqli xüsusiyyətləri - Filologiya məsələləri, Bakı, Elm.-2001(III),s.44-48. Filologiya məsələləri. 2001
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Süleymanov Y. Texniki və xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrində Xarici dilin ixtisas yönümlü tədrisi-Azərbaycan Respublikası, DİN Polis Akademiyası, I Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans materialları, 26 may-2021,I,s.171-175.. "Azərbaycanın innovativ inkişafında mühəndisliyin rolu:hədəflər və perspektivlər" beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.Bakı.. Azərbaycan. May 2021
 • Süleymanov Y. Specific characteristic of the terms in the interference in the modern Azerbaijan language- İnform. cəmiyyətində xarici dillərin tədrisinin səmərəli yolları. I Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfr. mat.Bakı,-2017,I,s.190-194.. Baki Dövlət Üniverstiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Qafqaz Universiteti, Elm və Təhsildə İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi. Beynəlxalq Konfrans. . Azərbaycan. Noyabr 2017
 • Süleymanov Y. Dilçilikdə interferensiya problemi - Baku Business University, The II Conference on Ways of applying innovative methods in teaching” 23 fevral Baku- 2016,II,S.132-136.. 10-cu 5-illikdə yеrinə yеtirilmiş еlmi-tеdqiqаt işlərinin yеkununа аid еlmi kоnfrаnsın prоqrаmı. Azərbaycan. Fevral 2016
 • Süleymanov Y. The applied linguistics -Conference of IX Science, Technology and Higher Education, 14-15 October, , Westwood, Canada -2015,IX,p.66-73.. 2nd International Young Researcher´s Conference. Kanada. Oktyabr 2015
 • Süleymanov Y. .Müasir Azərbaycan və İngilis dillərində idiomatik ifadələrin işlənməsi və onların üslubi xüsusiyyətləri-Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası, X Beynəlxalq Elmi–Texniki konf.mat.,6-7 may, Bakı.-2015,X,s.227-232.. 1.Beynəlxalq Tələbə Konfransı . Azərbaycan. May 2015
 • Süleymanov Y. Lexical interference -II Международной научно–методической конференции, город Одесса , Украина .-2013,II,s.24-28.. First Conference of Young Specialists with Foreign Education. Ukrayna. Noyabr 2013
 • Süleymanov Y. Процесс интерференции при контакте языков -Актуальные вопросы науки.IX Международной научно–практической конференции, Москва-2013,IX,s.143-147.. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics. Rusiya. Oktyabr 2013
 • Süleymanov Y. Dil əlaqələrinin yaranmasının yeni dövrü, interferensiya və onun dilin leksikasına təsiri- I İnternational Scientific Conference , Qafqaz University 25-27April, ,Baku-2013,I,s.484-486.. 1.Beynəlxalq Tələbə Konfransı . Azərbaycan. Aprel 2013
 • Süleymanov Y. Interference in the translation processes of the Azerbaijan and English languages”- III İnternational Scientific and Methodical Conference Linguistic Training October 4-5, Odessa, Ukraine-2012,III,s.21-25.. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics. Ukrayna. Oktyabr 2012
 • Süleymanov Y. .Mədəniyyətlərarası kommunikasiya və dil əlaqələrinin yaranma səbəbləri-Müasir dilçiliyin problemləri (Dil əlaqələri),II Beynəlxalq elmi konfransı, ADU,Bakı.-2007,II,s.468-472.. 2nd International Young Researcher's Conference. Azərbaycan. Aprel 2007
 • Milli konfranslar
 • Süleymanov Y. İnterferensiya prosesində struktur-semantik dəyişmələr -Elmi innovasiyalar mövzusunda II Respublika Elmi-texniki konfransının mat.(II hissə) Az.TU, 2-4 May, Bakı -2019,II,s.538-541.. Azərbaycan terminologiyası problemləri elmi-praktik. May 2019
 • Süleymanov Y. Interferensiya zamanı mətndə baş verən struktur-semantik dəyişmələr -Filologiyanın aktual problemləri mövzusunda II Respublika Elmi konfransının mat., BDU, Bakı,18-19 may-2016,II,s.233-239.. Azərbaycan terminologiyası problemləri elmi-praktik. May 2016
 • Süleymanov Y. İnterferensiya prosesində tabeli mürəkkəb cümlələr- Filologiyanın Aktual Problemləri mövzusunda I Respublika Elmi konfransının mat., BDU,Bakı,-2015,I, s.364-368.. Azərbaycan Respublikası regionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafının Aktual Problemləri,Bakı Dövlət Universiteti. . Aprel 2015
 • Süleymanov Y. Bütün dil səviyyələrində interferensiyanın növləri -Ali məktəblərdə dillərin öyrədilməsinin müasir problemləri”adlı X Elmi – Praktik konfransının materialları. Bakı,AMİU.-2014,X,s.79-83.. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.DOKTORANTLARIN VƏ GƏNC TƏDQİQATÇILARIN XXII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI. Noyabr 2014
 • Süleymanov Y. . Tərcümə prosesində semantik səviyyədə interferensiya- M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yübleyinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Nəzəri konfransının mat.BDU.Bakı-2014,I, s.375-378.. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konransı. Aprel 2014
 • Süleymanov Y. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə keçən söz və sözbiləşmələrinin tərcümə prosesində sintaktik transformasiyaları.- Az.TU, Respublika Elmi - praktiki konfransının mat. Bakı. -2012,I,s.341-350. Gənç Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı. Noyabr 2012
 • Süleymanov Y. İnterferensiya dil hadısəsi kimi- AMEA Humanitar və İctimai Elmlər bölməsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Respublika elmi konfransının mat. Bakı.-2012,I,s.53-58.. Muasir dünyada yeni düşüncəyə baxış. May 2012
 • Süleymanov Y. Dil əlaqələrinin yaranmasının yeni dövrü və onun dilin leksikasına təsiri- ”Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” adlı V Respublika elmi- praktiki konf. mat. ADU - Bakı,-2012,V,s.110-115.. Azərbaycan Nitq Mədəniyyəti Problemləri . Aprel 2012
 • Süleymanov Y. Azərbaycan dilində işlənən ingilis mənşəli sözlərdə baş verən leksik-semantik transformasiyalar -Müasir Azərbaycan filologiyası, axtarışlar, problemlər, perspektivlər. Elm və Təhsildə İnformasiya- Kommunikasiya Texnologiyalarının Tətbiqi. Noyabr 2011
 • Süleymanov Y. The characteristic features of the simple sentences in English and Azerbaijani languages.- Az.TU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi praktiki konfransının mate-rialları,Bakı.-2010,I,s.800-804. Respublika elmi konfran-sının materialları. İyun 2010
 • Süleymanov Y. Azərbaycan və İngilis dillərində şifahi nitqin inkişaf etdirilməsi və mənimsəmə xüsusiyyətləri. -Elm ilinə” həsr olunmuş xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri . GƏNC TƏDQİQATÇILARIN ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI. May 2009
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlədə sıralanma xüsusiyyətləri. Gənç Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı. Noyabr 2008
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlədə söz sırası və onun işlənməsi. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konransı. Aprel 2006
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində cüttərkibli cümlələrinin sintaktik təhlili -Aspirant və gənc tədqiqatçıların V Elmi-texniki konfransının məruzə materialları, AzTU, Bakı.-2005,V,s.155-159.. 65-ci Elmi-Texniki Konfrans. Oktyabr 2005
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində bütöv və yarımçıq cümlələr və onların xarakterik xüsusiyyətləri . Gənç Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı. Aprel 2005
 • Süleymanov Y. Azərbaycan və İngilis dillərində olan atalar sözləri və kəlamlarının məna xüsusiyyətləri- Aspirant gənc tədqiqatçıların IV Elmi-texniki konfransının məruzə materialları, AzTU, Bakı.-2004,IV,s.147-151.. 1.Beynəlxalq Tələbə Konfransı . İyun 2004
 • Süleymanov Y. Dilçilərin sözönlərinin cümlədə işlənmə xüsusiyyətləri haqqında fikirləri. -Aspirant və gənc tədqiqatçıların III Elmi-texniki konf-ransının məruzə material-ları, Az.TU, Bakı.-2003,III, s.301-305.. 10-cu 5-illikdə yеrinə yеtirilmiş еlmi-tеdqiqаt işlərinin yеkununа аid еlmi kоnfrаnsın prоqrаmı. Oktyabr 2003
 • Süleymanov Y. İngilis dilində şifahi nitqin inkişaf etdirilməsində əsas metodiki prinsiplər- Aspirant və gənc tədqi-qatçıların II Elmi-texniki konfransının məruzə material-ları, Az.TU, Bakı.-2002,II, s..221-224.. 1.Beynəlxalq Tələbə Konfransı . May 2002
 • Süleymanov Y. Müasir İngilis və Azərbaycan dillərində olan gələcək zaman növlərinin xarakterik xüsusiyyətləri - 47-ci yubiley tədris-metodiki və elmi texniki konfransın məruzə materialları AzTU, Bakı.-2000, s.215-219.. l International Science Conference of Young Researchers. Aprel 2000
 • Kitablar
 • Süleymanov Y. Русский язык (учебное пособие). -Dərs vəsaiti- Аз.ТУ , Баку. Aztu. Bakı/Azərbaycan. 2019:403s.
 • Süleymanov Y. Методическое пособие и указания по русскому- Metodiki vəsait- Аз.ТУ, Баку. Aztu. Bakı/Azərbaycan. 2018:92s.
 • Süleymanov Y. Cümlə və mətn səviyyəsində interferensiya -Monoqrafiya- Bakı. Elm və təhsil. Bakı/Azərbaycan. 2017:180s.
 • Süleymanov Y. Linqvistik interferensiya -Monoqrafiya. Elm və təhsil. Bakı/Azərbaycan. 2016:140s.
 • Süleymanov Y. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə cümlənin semantikası -Dərslik-Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 25.05.2013, 224 saylı əmri (pr. №4), Az.TU, Bakı. Elm və təhsil. Bakı/Azərbaycan. 2013:138s.
 • Süleymanov Y. Learn to read papers - Dərs vəsaiti -Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 24.01.2013, 114 saylı əmri (protokol №1), Az.TU, Bakı. Aztu. Bakı/Azərbaycan. 2013:92s.
 • Süleymanov Y. Xarici dil dərslərində müasir texniki tədris vasitələrinin istifadəsinə dair- Metodiki vəsait-Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 25.05. 2013, 112 saylı əmri (pr.№4) Az.TU, Bakı. Aztu. Bakı/Azərbaycan. 2013:30s.
 • Süleymanov Y. İngilis dili proqramı-Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 25.05. 2013, 224 saylı əmri (pr.№4) Az.TU, Bakı. Aztu. Bakı/Azərbaycan. 2013:25s.
 • Süleymanov Y. Azərbaycan və ingilis dillərində sadə cümlələr.- Bakı, Elm və təhsil. -Monoqrafiya.. Elm və təhsil. Bakı/Azərbaycan. 2010:144s.
 • Süleymanov Y. The history of Baku branch of the Dnepropetrovsk National University-. M.Mahmudov, Az.TU, Bakı.-Tərcümə kitabı,. Aztu. Bakı/Azərbaycan. 2006:24s
 • Süleymanov Y. The education system in Azerbaijan and in the world. M.Mahmudov, Az.TU, Bakı.-Tərcümə kitabı, . Aztu. Bakı/Azərbaycan. 2006:44s