Təranə Hacıyeva İmamverdi

Haqqında

  Bölmə: Azərbaycan dili və pedaqogika
  Vəzifə: Kafedra müdiri
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Rusca : Səlis
  İngilis : Yaxşı

Təhsil

 • Doktorantura 22-MAY-09

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Filologiya Elmləri Doktoru

  Diplom ED № 01117

 • Doktorantura 01-NOV-02

  Azəbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası Filologiya Elmləri Namizədi

  Diplom 02573

 • Magistratura 12-SEP-89

  Azərbaycan Dövlət Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

  Diplom NV № 017185

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Hacıyeva T. Subculture and language. Conrado, La integracion del Conocimiento En Las Publicaciones Cientificas. İspaniya. 2023;52(19):115-122
 • Hacıyeva T. ROLE OF SPEECH AND ITS PRAGMATICS IN MEDICINE. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Rusiya. 2023;2023(03):40-45
 • Hacıyeva T. The image of the killer in texts of psycholinguistic analysis. Scientific revolutions: essence and role in the development of science and technology,. Rusiya. 2023;2023(12):45-48
 • Hacıyeva T. Scientific status of neuro-linguistic proqramming and discoursologic analysis of linquistic aspekt. Universidad Sociedad Revists Cientifica de la Universidad de Cienfuegos. İspaniya. 2022;5(14):45-52
 • Hacıyeva T. Artistic thinking and language as a metalinguistik problem . Polskiy nauçnıy jurnal. (Copernicus) . Polşa. 2020;2020(2):43-47
 • Hacıyeva T. Sovremennıye problemı linqvopolitologii. Tendensii razvitiya nauki i obrazovaniya. Resenziruemıy nauçnıy jurnal.. Rusiya. 2020;3(59):59-63
 • Hacıyeva T. Koqnitivnıy analiz sintaksiçeskix paralelizmov . Naukovıy Visnik Qumanitarnoqo Universiteta . (Copernicus) . Ukrayna. 2019(43):125-128
 • Hacıyeva T. Perevodı Korana faktor mejkulturnoqo i mejreliqioznoqo dialoqa. Moskovskiy Qosudarstvennıy Linqvistiçeskiy Universitet. Rusiya. 2011(2011):84-91
 • Hacıyeva T. Влияние процессов глобализации на язык. Вестник Киевского Государственного Университета . Ukrayna. 2011(5):41-47
 • Hacıyeva T. Globalleşmenin dilin resmi üslubuna etkisi . (Yeni bir dünyaya doğru)Yenises . Türkiyə. 2008(156):33-24
 • Hacıyeva T. Globalleşmenin dil normalarına etkisi “Yenises” türk jurnalı(Yeni bir dünyaya doğru),Türkiyə-2008-kasım. №155 Səh.23-26 4 səhifə 100. Yenises” türk jurnalı(Yeni bir dünyaya doğru),Türkiyə-2008-kasım. №155 . Türkiyə. 2008;155(2008):23-26
 • Hacıyeva T. Azərbaycan dilində ortaq türk sözlərinin menta və sosiolinqvistik amillərin təsiri ilə aktuallaşması. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. . 2019;112(4):259-260
 • Hacıyeva T. Folklorun tədrisi vəziyyəti haqqında . Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri BSU . 2014(2014):139-145
 • Hacıyeva T. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili. Kurikulum,. 2013(2):22-29
 • Hacıyeva T. Beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları. Ali təhsil və cəmiyyət jurnalı. 2012(2):43-45
 • Hacıyeva T. PISA-2009 beynəlxalq tədqiqatının nəticələri haqqında. Kurikulum. 2011(1):8-14
 • Hacıyeva T. Testin hazırlanması. Kurikulum. 2011:36-49
 • Hacıyeva T. İbtidai təhsil pilləsində qiymətləndirilmənin aparılması barədə. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil. . 2010(4):23-33
 • Hacıyeva T. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsi təhsil islahatının prioritet istiqamətidir. Azərbaycan məktəbi jurnalı. 2010;2010(oktyabr):84-91
 • Hacıyeva T. PISA beynəlxalq qiymətləndirmə proqramı haqqında . Kurikulum. 2010(2):17-22
 • Hacıyeva T. Şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq qiymətləndirilməsi proqramları haqqında. Azərbaycan məktəbi. . 2010(2):5-12
 • Hacıyeva T. Məktəbdaxili qiymətləndirmədə istifadə olunan üsul və vasitələr. Kurikulum. 2010(4):8-15
 • Hacıyeva T. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması Qaydaları barədə. Kurikulum. 2009(4):7-12
 • Hacıyeva T. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması yolları. Kurikulum. 2009(2):11-15
 • Hacıyeva T. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi təhsil islahatının prioritet istiqamət. Azərbaycan məktəbi. 2009(4):25-31
 • Hacıyeva T. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində qiymətləndirmə konsepsiyası haqqında . Kurikulum. 2009(1):2-6
 • Hacıyeva T. Dünyanın dil mənzərisi və Şərq-Qərb qarşılıqlı problemi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2008(III):241-248
 • Hacıyeva T. Yeni qiymətləndirmə sistemi : formativ qiymətləndirmə. Kurikulum. . 2008(4):54-61
 • Hacıyeva T. Heydər Əliyevin dil siyasətinin əsas istiqamətləri. Dirçəliş,XXI əsr. 2007(106-107):88-96
 • Hacıyeva T. Dil siyasəti linqvopolitoloji problem kimi. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri . 2007(1):30-35
 • Hacıyeva T. Avropa Birliyi dil siyasətinin əsas istiqamətləri . Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 2007(1(21)):215-218
 • Hacıyeva T. Avropa Birliyi dil siyasətinin yaranmasına təsir edən əsas amillər. Azərbaycan Dillər Universitetinin Xəbərləri. 2007(1):69-74
 • Hacıyeva T. Ortaq türk ədəbi dili problemi. “Dil və ədəbiyyat”.Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. 2007(2(56)):61-65
 • Hacıyeva T. Linqvopolitologiyanın metodlarına bir nəzər. BSU-nun Elmi əsərləri. Dil və Ədəbiyyat seriyası. 2007(1):102-105
 • Hacıyeva T. Dünya dil siyasəti təcrübəsi haqqında. “Dil və ədəbiyyat”.Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal.. 2007(1(55)):34-36
 • Hacıyeva T. Linqvopolitologiyanın predmeti haqıında . AMEA-nın müxbir üzvi,professor T.Hacıyevin anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə keçirilən “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Bakı Dövlət Universiteti.Konfransın materialları. . 2007(2007):186-203
 • Hacıyeva T. Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlərinin dil tarixi və ortaq ünsiyyət dili problemləri. Filologiya məsələləri.AMEA Əlyazmalar İnstitutu. 2007(2007):87-96
 • Hacıyeva T. Qloballaşmanın dilə təsiri:qərb şərqə, yoxsa şərq qərbə təsir edir?. Dövlət idarəçiliyi(nəzəriyyə və təcrübi.).. 2007(3(19)):138-142
 • Hacıyeva T. Türk dilləri və ya etnik mobilizasiya. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2007(II):326-329
 • Hacıyeva T. Qloballaşma və dil. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun “Tədqiqlər”toplusu. 2006(2):10-18
 • Hacıyeva T. Azərbaycanda dövlət dilinin tarixinə dair. ADPU-nun xəbərləri. 2006(3):112-119
 • Hacıyeva T. Azərbaycanda dövlət dilinin tarixinə dair. ADPU-nun xəbərləri. 2006(3):112-119
 • Hacıyeva T. Azərbaycanda dil siyasətinin tarixi və mahiyyəti barədə. BDU-nun xəbərləri. 2006(4):44-49
 • Hacıyeva T. Dövlət dilinin linqvopolitoloji problemləri . Dil və Ədəbiyyat,beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. 2006(4(52)):30-34
 • Hacıyeva T. Qloballaşma və lokallaşma proseslərinin türk dövlətlərinin dil siyasətinə təsiri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2006(2):149-153
 • Hacıyeva T. Avropa Birliyi dil siyasətinin əsas müddəalarını əks etdirən sənədlər. Filologiya məsələləri AMEA Əlyazmalar insitutu. 2006(12):14-18
 • Hacıyeva T. YUNESKO-nun dil siyasəti barədə. AMEA Nəsimi adına Dilçilik institunun “Tədqiqlər” jurnalı. 2006(2):35-40
 • Hacıyeva T. Azərbaycanın dövlətçiliyi və dil siyasəti. ADPU-nun xəbərləri. 2006(4):174-177
 • Hacıyeva T. ATƏT milli azlıqların dilləri barədə. Elmi axtarışlar. AMEA Folklor İnstitutu. 2006(XXX):167-170
 • Hacıyeva T. Nitq mədəniyyətinin sosiolinqvistik problemləri barədə. BDU-nun Xəbərləri. 2004(2):19-24
 • Hacıyeva T. Qloballaşan dünyanın populyar dilləri. ADPU-nun xəbərləri. . 2004(4):67-70
 • Hacıyeva T. Dünyanın populyar dilləri sırasında türk dillərinin mövqeyi. ADPU-nun Xəbərləri. 2003(1-2):159-163
 • Hacıyeva T. Sintaktik paralelizm. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 1999(4):45-54
 • Hacıyeva T. Xəstə Qasımın şeirlərində məcazlar. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. . 1996;1996(I):129-132
 • Hacıyeva T. Heydər Əliyevin dil siyasəti. "Heydər Əliyev ideyaları əbədiyaşardır" kitabı. 2013(2013):118-120
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Hacıyeva T. Psycholinguistic analysis of the speech of the murderer images. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities. Ukrayna. Dekabr 2023:40-45
 • Hacıyeva T. Bədii mətn təhlilində dil və şüur problemi. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2022:1162-1164
 • Hacıyeva T. Reçevaya kultura i reçevaya deyatelnost. “İnnovasionnıye podxodı v sovremennoy nauke” adlı beynəlxalq eimi-praktik konfrans. Rusiya. Mart 2020:42-45
 • Hacıyeva T. The Role of Speech in Medicine. “ Health law ”adlı beynəlxalq eimi-praktik konfrans. Bəzmialəm Vəqf Universiteti, . Türkiyə. Dekabr 2018:7-8
 • Hacıyeva T. Aşıq şeirlərində paralel sintaktik strukturların üslubi özəllikləri. Ümumilli Lider H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan. Aprel 2018:996-999
 • Hacıyeva T. Bədii təyin və epitetlər. IV İnternationalScientific Conference of youngResearchers. Azərbaycan. Aprel 2016:843-844
 • Hacıyeva T. Folklor qloballaşma dövründə. Ümummilli Lider H. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş IV Gənc Tədqiqatçıların Beynəlxalq Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:993-994
 • Hacıyeva T. Qlobollaşma dövründə milli mənəvi dəyərlərin qorunması . “Azərbaycanşünaslığın aktual problemlemləri V Beynəlxalq elmi konfrans BSU 2014. Azərbaycan. May 2014:248-50
 • Milli konfranslar
 • Hacıyeva T. Klassik aşıq poeziyasında bədii təyinlər. AXC-nin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, BDU . Aprel 1998:101-102
 • Hacıyeva T. Xəstə Qasımın şeirlərində frazeoloji vahidlər. Bakı Dövlət Unuversiteti, “Azərbaycan frazeologiyasının aktual problemlər” eimi konfransı. Oktyabr 1990:23-24
 • Kitablar
 • Hacıyeva T. Linqvopolitologiyanın aktual problemləri-Filologiya. Class print. Bakı/Azərbaycan. 2023:332 səhifə
 • Hacıyeva T. Bədii mətnin linqvistik təhlilinin nəzəri məsələləri-Filologiya. Mütərcim. Bakı/Azərbaycan. 2022
 • Hacıyeva T. Ibtidai tehsilde mektebdaxili qiymetlendirme-Qiymetlendirme. 2010. Didaktika. Bakı/Azərbaycan. 2011
 • Saməddin İ, Sədaqət M, Hacıyeva T. XI siniflər üçün Test Bankı (layihə rəhbəri və müəllif) I hissə (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. Bakı nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2010:307
 • Saməddin İ, Sədaqət M, Hacıyeva T. Ümumtəhsil məktəblərinin IX sinifləri üçün test tapşırıqları. I hissə. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. Təhsil. Bakı/Azərbaycan. 2010:105 s.
 • Hacıyeva T. Qloballaşan dünyanın dil mənzərəsi. ADPU. Bakı/Azərbaycan. 2009:240
 • Hacıyeva T. Qloballaşma və dil : linqvopolitoloji problemlər. Kövsər. Bakı/Azərbaycan. 2007:308
 • Hacıyeva T. Supraseqment vahidlər və aktual sintaksis . 2007. Mutercim. Bakı/Azərbaycan. 2007:131
 • Hacıyeva T. Qloballaşma və dil. ADPU. Bakı/Azərbaycan. 2006:201
 • Hacıyeva T. Azərbaycanda dövlət dili. 2005. ADPU. Bakı/Azərbaycan. 2005:61
 • Digər
 • Faiq Ş, Piralı Ə, Şahbaz B, Əsgər Q, Hacıyeva T. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə . Təhsil. Azərbaycan. May 2013:415
 • Faiq Ş, Piralı Ə, Şahbaz B, Əsgər Q, Hacıyeva T. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə . Təhsil. Azərbaycan. May 2012:415
 • Faiq Ş, Piralı Ə, Şahbaz B, Əsgər Q, Hacıyeva T. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə . Təhsil. Azərbaycan. May 2011:415
 • Faiq Ş, Piralı Ə, Şahbaz B, Əsgər Q, Hacıyeva T. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə . Təhsil. Azərbaycan. May 2010:347
 • Faiq Ş, Piralı Ə, Şahbaz B, Əsgər Q, Hacıyeva T. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə . Təhsil. Azərbaycan. May 2009:317
 • Faiq Ş, Piralı Ə, Şahbaz B, Əsgər Q, Hacıyeva T. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə. Təhsil. Azərbaycan. May 2008:301

Avtobioqrafiya