Seyran Qayıbov Salman

Haqqında

  Bölmə: Pedaqoji
  Vəzifə: Tədris işləri üzrə Dekan müavini

  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Türk : Səlis
  İngilis : Zəif
  Rusca : Yaxşı

  Windows XP Office proqramları - Word, Excel, PowerPoint Internet

Təhsil

 • Doktorantura 15-FEB-12

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD № 07309

 • Magistratura 03-OCT-00

  Hacettepe Universiteti Filologiya

  Diplom 00-UA-108

 • Bakalavriat 23-JUN-97

  Hacettepe Universiteti Filologiya

  Diplom 97-049-025

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Qayıbov S. YARIMÇIQ HEKAYƏ: ƏMİN ABİDİN “HƏSRƏT İLİ” HEKAYƏSİNİN TRANSLİTERASİYASI VƏ TƏHLİLİ. Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. Azərbaycan. 2023;25(2):30-40, url: [1], DOI: https://doi.org/10.30546/2702-
 • Qayıbov S. “ƏRTUĞRUL” FIRKATEYNİ SALNAMƏÇİSİ ƏLİ RUHİNİN “GÜNƏŞ” QƏZETİNDƏKİ BİR QƏZƏLİ HAQQINDA . Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. Azərbaycan. 2021;20(1):54-61, url: [2]
 • Qayıbov S. MƏHƏMMƏD HADİNİN ŞEİRLƏRİNDƏ CƏHALƏT VƏ SAVADSIZLIĞA QARŞI ÇAĞIRIŞ. Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. Azərbaycan. 2020;19(2):61-67, url: [3]
 • Qayıbov S. Əmin Abidin “Heca vəzninin tarixi” məqaləsi haqqında bəzi mülahizələr. Journal of Baku Engineering University . Azərbaycan. 2018(2):142-147
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. I. BAKÜ TÜRKOLOJİ KURULTAYI BİLDİRİLERİNİN SATIR ARALARINDA HALK BİLİMİ MESELELERİ . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Türkiyə. 2013;19:14, url: [4]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. HASTA KASIM’IN "RÜYA MOTİFİ"NİN TAHLİLİ. TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ . Türkiyə. 2011;58:131-138, url: [5]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. Appendix to the Bibliography of Turkish Balladeers . Milli Folklor. Türkiyə. 2010;88:133-136, url: [6]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. TÜRKİYƏDƏKİ AZƏRBAYCAN AŞIQ ƏDƏBİYYATI İLƏ ƏLAQƏDAR ARAŞTIRMALAR BİBLİYOGRAFİYASI – I . Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2010;30:37-48, url: [7]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XӘSTӘ QASIMIN BİR NOVRUZİYYӘSİ HAQQINDA. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2010;30:143-147, url: [8]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. TÜRK SAZ ŞİİRİ BİBLİYOGRAFYASINA EK. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİS. Türkiyə. 2010;27:337-347, url: [9]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. ANA HATLARIYLA DÜNDEN BUGÜNE KARABAĞ AŞIK ŞİİRİ. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2009;28:183-190, url: [10]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. AV KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA AZERBAYCAN HALK HİKÂYELERİNDE AV SAHNELERİ VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Türkiyə. 2008;5:75-88, url: [11]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. KİTAB-I DEDE KORKUT’TAKİ “TUTSAKLIK” DURUMU KARŞISINDA OĞUZ’UN TUTUMU. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Türkiyə. 2008;3:131-152, url: [12]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. ABBASKULU AĞA BAKIHANOV’UN “GÜLÜSTAN-I İREM” ESERİNDE KIRIM TATARLARI VE GİRAYLAR. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Türkiyə. 2008;4:218-229, url: [13]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. HASTA KASIMIN BİR NAZİRESİ ÜZERİNE. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Türkiyə. 2007;4:47-53, url: [14]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. MİLLİ MÜQAİSƏ METODU"NUN BİR QIFILBƏND NÜMUNƏSİNƏ TƏTBİQİ. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2006;18:83-90, url: [15]
 • Qayıbov S. Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyevin “Ata və Oğul” hekayəsində mətnlərarası əlaqə.. AMEA. Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi. Risalə Araşdırmalar toplusu. 2018(15):150-156
 • Qayıbov S. H.Cavidin Anadolu hərbzədələrinə yardım sərlövhəli “Hərb və Fəlakət” şerində mətnlər arasi əlaqə. AMEA. Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi. Risalə Araşdırmalar toplusu. 2015(15):. 221-223
 • Qayıbov S. XӘSTӘ QASIMIN TӘXӘLLÜSLӘRİ. FOLKLOR və ETNOQRAFİYA. 2010;1:67-76
 • Qayıbov S. XӘSTӘ QASIM-LӘZGİ ӘHMӘD DEYİŞMӘLӘRİ HAQQINDA. DӘDӘ QORQUD JURNALI. 2010;2 (35):105-119
 • Qayıbov S. XƏSTƏ QASIMIN YARADICILIĞINDA “DÜNYANIN FANİLİYİ. Elmi Axtarışlar Jurnalı. 2010;8:66-71
 • Qayıbov S. XƏSTƏ QASIMIN BİR VÜCUDNAMƏSİ HAQQINDA. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2009;30:79-95
 • Qayıbov S. BİR DAHA “MOLLA QASIM”-“XӘSTӘ QASIM” MӘSӘLӘSİ HAQQINDA. Elmi axtarışlar. 2009;6:156-164
 • Qayıbov S. TARİHİ TEKAMÜL VE YENİDEN OLUŞUM SÜRECİ. Soydaş. 2000;1:66-72
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Qayıbov S. Azerbaycan Dilinin İzahlı Lügati`nde Çocuk OyunlarınınTanımlanmasına Bazı Öneriler. Hacettepe Üniversitesi, IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu. Türkiyə. Sentyabr 2018:57-58
 • Qayıbov S. Kars, Ardahan ve Etraf İllerde Yaşanan Faciaların Dönemin Azerbaycan Basınına Yansımaları. I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu. Türkiyə. Sentyabr 2018:717-729
 • Qayıbov S. Azerbaycan Cumhuriyeti Devrinde Bir Mecmua: Evrak-ı Nefise'de (Övraqi-Nəfisə) Edebiyat Meseleleri. 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararasi Kongresi. Türkiyə. May 2018:444-460
 • Qayıbov S. 28 May 1919-cu ildə Azərbaycan, Xalq Cümhuriyyətinin birinci ildönümündə nəşr olunmuş “Övraqi-Nəfisə” Məcmuəsinin üçüncü sayindaki şeirlər haqqında.. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan. Aprel 2018:1238-1241
 • Qayıbov S. I Türkoloji qurultayda folklor məsələləri. AMEA Folklor İnstitutu, “I Türkoloji Qurultayın görünən və görünməyən tərəfləri.” Elmi sessiyanın materialları. Azərbaycan. Oktyabr 2016:84-98
 • Qayıbov S. On başlıkta Azerbaycan ve Türkiye ortak atasözlerinde bilmek ve öğrenmek.. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr edilmiş "Gənc Tətqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı". Azərbaycan. Aprel 2016:1360-1361
 • Qayıbov S. 1914-1915-ci illərdə Şərqi Anadoluda yaşayan Türk-Müsəlman əhaliyə qarşı törədilən cinayətin Azərbaycan, mətbuatında əksi (“Məzəli” jurnalı materialları əsasında). Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan. Aprel 2015:1170-1172
 • Qayıbov S. ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN AZERBAYCAN EDEBIYATINDA İSMAYIL GASPIRALI (VEFATININ 100. YILINDA İSMAYIL GASPIRALI'YI ANARKEN). Литература и художественная культура тюрkских народов в контексте восто-запад. Rusiya. May 2014:137-141
 • Qayıbov S. BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN YARADICILIĞINDA TATAR ŞAİRLƏRİ. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azərbaycan. Aprel 2013:463-464
 • Seyran Qayıbov / Tünzalə Əliyeva , Qayıbov S. "MƏZƏLİ" JURNALINDA "UŞAQ" MÖVZUSUNUN TƏCƏSSÜMÜ. II Beynəlxalq türk xalqları uşaq ədəbiyyatı konqresi, Qafqaz Universiteti, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan. Oktyabr 2012:427-433
 • Qayıbov S. KAŞGARLIDAN ÇOCUKLARA ÖĞÜTLER. Türk Xalqları Ədəbiyyatı (II), Türk Uşaq Ədəbiyyatı Kongresi. Azərbaycan. Noyabr 2008:871-877
 • Qayıbov S. DÎVÂN-I LÜGÂT’IT-TÜRK’TE TÖRE. Doğumunun 1000.yılında Mahmud Kaşgarlı Uluslararası Sempozyumu Bildirileri. Türkiyə. Yanvar 2008:635-643
 • Milli konfranslar
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XƏSTƏ QASIM VƏ MƏLƏKSİMA DASTANININ STRUKTURUNUN DİGƏR AZƏRBAYCAN DASTANLARI İLƏ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ. Azərbaycan aşık sənəti problemlər və prespektivler; Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 60 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. Yanvar 2010:23-25
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. Xəstə Qasımın əxlaqi tərbiyəvi şeirləri. GƏNC TƏDQİQATÇILARIN ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI. Yanvar 2010:1-1
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XƏSTƏ QASIM YARADICILIĞININ TƏDQİQİ HAQQINDA. Azərbaycan Şifahi Xalq yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi, Ulu öndər HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. Yanvar 2008:38-39
 • Kitablar
 • Qayıbov S. ANADOLU TURNALARI: BİYOLOJİ, KÜLTÜR, KORUMA-Örneklerle Azerbaycan Şiirinde Turna. Ürün. ANKARA/Türkiyə. 2019:249-257
 • Qayıbov S. Xəstə Qasımın həyatı, mühiti və yaradıcılığı. Elm vəTəhsil. Bakı/Azərbaycan. 2018:192
 • Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: Hüseyin, Şemkirli . Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2014:642-646, url: [16]
 • Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: Hasanoğlu. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2014:156-159, url: [17]
 • Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ansiklopedi Maddesi:Ali, Göyçeli. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2014:156-159, url: [18]
 • Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: VAGIF, Molla Penah. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2013:990, url: [19]
 • Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: Sarı Aşık. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2013:156-157, url: [20]
 • Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: Hasta Kasım. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2013:158160, url: [21]
 • Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ansiklopedi Maddesi: Şirvanlı Dostu. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2013:642-643, url: [22]