Razim Bayramlı Baba

Haqqında

  Bölmə: Fizika
  Vəzifə: Kafedra müdiri

  İngilis : Yaxşı
  Rusca : Yaxşı
  Türk : Yaxşı

  Microsoft Office

Təhsil

 • Doktorantura 29-JUN-18

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 11461

 • Magistratura 30-JUN-06

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Fizika

  Diplom MNB 009656

 • Bakalavriat 02-JUL-04

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Fizika

  Diplom B 046224

İş təcrübəsi

 • 01-DEC-21 Davam edir
  Dosent

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-MAY-21 Davam edir
  Kafedra müdiri

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-AUG-20 01-DEC-21
  Baş müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-FEB-17 01-AUG-20
  Müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/

 • 01-SEP-15 01-FEB-17
  Müəllim

  ABTM, Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Xırdalan

 • 01-FEB-07 01-SEP-15
  Baş laborant

  Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Vaqif N, İmamməddin Ə, Bayramlı R. Synthesis and X-Ray Study of K1-xCsxNO3 (x=0.015; 0.035) Crystals. CRYSTALLOGRAPHY REPORTS. Rusiya. 2018;7(63):1143-1146, url: [1], DOI: 10.1134/s1063774518070179
 • Emin N, Vaqiv N, Bayramlı R. Structure space conversions in K0,955Cs0,045NO3 solid solution crystal. AMEA, Məruzələr,. Azərbaycan. 2018;1(74):12-17, url: [2]
 • Vaqif N, Bayramlı R. THE KINETICS OF POLYMORPHIC TRANSFORMATION IN K1-xCsxNO3(x=0,015; 0,035; 0,045) SINGLE CRYSTALS. AMEA. Məruzələr. Azərbaycan. 2016;1(72):29-33, url: [3]
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Rb0,015NO3 MONOKRİSTALLARINDA POLİMORF ÇEVRİLMƏNİN KİNETİKASI. Azerbaijan Journal of Physics. Azərbaycan. 2016;3(22):28-31, url: [4]
 • R.B.Bayramov , V.İ.Nəsirov , Bayramlı R. K0,965Rb0,035NO3 monokristallarında polimorf çevrilmənin kinetikası.. ANAS Azerbaijan Journal of Physics. Azərbaycan. 2015;Numper 2:3, url: [5]
 • R.B.Bayramov , V.İ.Nəsirov , Bayramlı R. K0,965Rb0,035NO3 kristallarında quruluş faza çevrilmələri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Fizika və Riyaziyyat Seriyası, İnformatika və İdarəetmə Problemləri. Azərbaycan. 2015;N 5:7, url: [6]
 • E.V.Nasirov , R.B.Bairamov , V.I.Nasirov , Bayramlı R. Morphology and Kinetics of Polymorphic Transformations in K0.965Rb0.035NO3 Singl Crystals. CRYSTALLOGRAPHY REPORTS. Rusiya. 2015;7:5, url: [7], DOI: 10.1134/s1063774515070184
 • A.S.Amirov , G.G.Guseinov , N.M.Namazova , R.B.Bairamov , V.I.Nasirov , Bayramlı R. The Influence of Vacuum on Polymorphic Trans-formations in Rubidium Nitrate. Crystallography Reports. Rusiya. 2014:4, url: [8]
 • Aydın Ə, Oktay H, Rəhin M, Bayramlı R. Влияния атомов примеси Smи гамма-излучения на спектры фотопроводимости слоистых монокрис-таллов GeS. Журнал Прикладная физика, Москва, 2014, № 5. Rusiya. 2014;5:76-79, url: [9]
 • A.F.Khazieva , R.B.Bairamov , Yu.G.Asadov , V.I.Nasirov , Bayramlı R. Single CrystalSingle Crystal Polymorphic Trans-formations in K0.985Rb0.015NO3. CRYSTALLOGRAPHY REPORTS. Rusiya. 2014:6, url: [10], DOI: 10.1134/s1063774514070165
 • R.B.Bayramov , Y.Q.Əsədov , V.İ.Nəsirov , Bayramlı R. K0,955Rb0,045NO3 kristallarında quruluş çevrilmələri. ANAS Azerbaijan Journal of Physics. Azərbaycan. 2013;Number 2:3, url: [11]
 • Р.Б.Байрамов , Ю.Г.Асадов А.С.Амиров , В.И.Насиров , Bayramlı R. Полиморфные превращения в монокристаллах K0,955Rb0,045NO3. Azərbaycan Elimlər Akademiyasının Xəbərlər Jurnalı. Azərbaycan. 2013;N 2:7, url: [12]
 • А.Ф.Хазиева , Р.Б.Байрамов , В.И.Насиров , Bayramlı R. Рентгенографические исследования полимерных превращений в K0,955Rb0,045NO3. AMEA Kimya jurnalı. Azərbaycan. 2013;N 2:3, url: [13]
 • Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Cs0,015NO3 kristalında polimorf çevrilmələrin xüsusiyyətləri. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, ATU, Bakı, . 2018;2(2):44-47
 • Vaqif N, Bayramlı R. СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МОНОКРИСТАЛЛЕ K0,985Cs0,015NO3 . Elmi əsərlər. Fundamental elmlər. 2017;4:25-31
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Rb0,015NO3 kristallarında quruluş faza çevrilmələri. Elmi əsərlər, Az.Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi, XXIII buraxılış, Bakı, 2014. 2014(23):67-70
 • Aydın Ə, Bayramlı R. Orta məktəb fizika kursunun tədrisində müqayisə metodunun tətbiqi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, Elmi-nəzəri və metodik məcmuə, ARTN, Bakı, 2013, №1. 2013;1:63-67
 • Rəna M, Şərif İ, Bayramlı R. EuxSn1-xSe sistem bərk məhlullarının istilik keçiriciliyi və fononların səpilmə mexanizmi. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild XI (42), Bakı, ATU, 2012, №2. 2012;2(11):8-11
 • Vaqif N, Bayramlı R. Cu1,70Ni0,05S monokristallarında quruluş çevrilmələri. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild X (40), Bakı, ATU, 2011, №4. 2011;4(10):55-57
 • Aydın Ə, Cəlal S, Bayramlı R. Ge0,99Ln0,01S monokristallarının kinetik parametrlərinin və yükdaşıyıcılarının səpilmə mexanizmminin tədqiqi. Azerbaijan Journal of Physics, Baku, AMEA, 2011, № 4. 2011;4:3-4
 • Aydın Ə, Bayramlı R. GeS0,5Se0,5 monokristalının fotokeçiricilik spekrinə Nd atomlarının təsiri . Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild X (40), Bakı, ATU, 2011, №4. 2011;4(10):22-24
 • Aydın Ə, Mirzəli M, Bayramlı R. Ge¬S0,5Se0,5 bərk məhlullarının fiziki-kimyəvi xassələrinə La atomlarının təsiri. Azerbaijan Journal of Physics, Baku, AMEA, 2010, № 3-4. 2010;4(3):17-18
 • Cahangir H, Bayramlı R. SnSe-DySe sistem ərintilərinin fiziki-kimyəvi xassələri. Kimya problemləri, Bakı, AMEA, . 2009;1(1):110-114
 • Cahangir H, Tapdıq C, Bayramlı R. GdSnSe2, TuSnSe2 birləşmələrinin alınması və fiziki-kimyəvi xassələri. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild VIII (31), Bakı, ATU, 2009, №3. 2009;3(8):46-51
 • Cahangir H, Rəna M, Bayramlı R. DySnSe2 birləşməsinin fiziki-kimyəvi xassələri. Elmi əsərlər .Fundamental elmlər. cild VIII (30), Bakı, ATU, 2009, №2. 2009;2(7):78-82
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,955Cs0,045NO3 BƏRK MƏHLUL KRİSTALINDA POLİMORFİZM. Azər. Respş Təhsil Nazirliyi. Azərb. Memarlıq və İnşaat Universiteti. Azərb. Xalq Cümh. yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş professor-müəllim heyyətinin, doktorantların və gənc tədqiqatçıların Bey. Elmi Konf.. Azərbaycan. Aprel 2018:275-277
 • Vaqif N, Bayramlı R. K1-xCsxNO3 (x=0,015, 0,035, 0,045) BƏRK MƏHLUL KRİSTALLARININ ALINMASI VƏ DİFERENSİAL TERMİK ANALİZİ. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Azərbaycan. Aprel 2018:65-67, url: [14]
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. QƏLƏVİ METALLARIN NİTRAT BİRLƏŞMƏLƏRİNİN BƏRK MƏHLULLARINDA POLİMORF ÇEVRİLMƏLƏRİN MEXANİZMİ. I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Azərbaycan. May 2017:47-49, url: [15]
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K1-xRbxNO3 (x = 0.015, 0.035, 0.045) GROWING CRYSTALS OF SOLID SOLUTIONS AND DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS . BSU." Modern Trends in Phyisics" İnter. Conf.. Azərbaycan. Aprel 2017:108-110, url: [16]
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Cs0,015NO3 monokristalında IIIII çev¬rilmələr zamanı kristal böyüməsinin morfologiyası. Ümummilli Lider H. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş IV Gənc Tədqiqatçıların Beynəlxalq Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:76-77, url: [17]
 • Vaqif N, Bayramlı R. Cu1,95İn0,05Se kristalında quruluş faza çevrilmələri. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü Cənc Tədqiqarcıların III Bey. Elmi Kon. Qafqaz Universiteti. Bakı 2015. Azərbaycan. Aprel 2015:87-88, url: [18]
 • A.S.Ələkbərov , Q.C.Verdiyev , R.B.Bayramov , Bayramlı R. Orta məktəb fizika kursunun tədrisində müqayisə metodunun tətbiqi. Öğretmen yetiştirme politika ve sorunları uluslar arası sempozyumu IV-ISPITE . Türkiyə. May 2014:4, url: [19]
 • Milli konfranslar
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. Получение и исследования монокристаллов K0,955Cs0,045NO3 . Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri Bey. Elmi Kon. SDU,. May 2018:74-77, url: [20]
 • Emin N, Natella N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Rb0,015NO3 monokristallarında polimorf çevrilmələrin kinetikası. Metallar fizikasının müasir problemləri. V Beynəlxalq Elmi-praktik Konfrans. İyun 2016:265-266
 • E.V.Nəsirov , R.B.Bayramov , V.İ.Nəsirov , Bayramlı R. K0,955Cs0,045NO3 kristallarında IIIII polimorf çev-rilmələri. Fizikanın müasir problemləri VII Respublika Konf. mat.. May 2014:3, url: [21]
 • Aydın Ə, Cəlal S, Bayramlı R. Qamma şüalanmanın Ge1-xSmxS (x=0,005) mono-kristalının elektrik və fotoelektrik keçiriciliyinə təsiri. “Fizikanın müasir problemləri” VII respub¬lika konfransı materialları. BDU, Bakı, 2013. Dekabr 2013:132-134
 • Aydın Ə, Bayramlı R. -şüalarının GeS laylı monokristallarının fotokeçiricilik spektrinə təsiri. Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri VIII konfrans. Bakı, AMEA, RPİ, 2013. Noyabr 2013:91
 • Aygün H, Vaqif N, Bayramlı R. Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri VIII konfrans. Bakı, AMEA, RPİ, 2013. “Fizikanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans. Akd.B.Əsgərovun 80 yubleyi. BDU, Bakı, 2013. Noyabr 2013:145-147
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. Kalium nitrat kristallarinda qismən kation əvəzlən-məsinin quruluş faza çevrilmələrinin xarakterinə təsiri. Седьмой Международной Научно-Технической Конф. Мат. СДУ, Баку, 2013. Noyabr 2013:152-154
 • Aybəniz R, Vaqif N, Bayramlı R. Cu1,96Ni0,04Se monokristallarında quruluş faza çevrilmələri. “Fizikanın müasir problemləri” VII respublika konfransı materialları. BDU, Bakı, 2013. Noyabr 2013:45-47
 • Aydın Ə, Bayramlı R. (GeS0,5)1-x(La)x sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi. Doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların IV Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, BDU, 2010. Dekabr 2010:101
 • Bayramlı R. TuSnSe2 birləşməsinin t.e.h. qüvvəsinin temperatur asılılığında anomal dəyişmələr. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Az.RTN,. May 2009:11-12
 • Bayramlı R. TuSnSe2 üçlü birləşməsinin alınması və elektrikkeçiriciliyinin temperatur asılılığı. Magistrantların VI respublika elmi konfransı, Bakı, SDU, . Noyabr 2006:19-20
 • Bayramlı R. TuSnSe2 üçlü birləşməsinin elektron quruluşunun xüsusiyyətləri və elektrikkeçiriciliyinin tədqiqi. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 67-ci elmi konfransının materialları, IX Buraxılış, Bakı, ADPU,. İyun 2006:341-342
 • Kitablar
 • Bayramlı R. Tətbiqi fizika. "CLASS PRİNT". Bakı/Azərbaycan. 2023:162
 • Bayramlı R, Abdurəhmanova Ü. Ümumi fizika kursundan laboratoriya praktikumu (mexanika, molekulyar fizika). "CLASS PRİNT". Bakı/Azərbaycan. 2023:320
 • Vaqif N, Bayramlı R. Ümumi fizika kursu. "MSV NƏŞR". Bakı/Azərbaycan. 2022:430
 • Aydın Ə, Bayramlı R. Məktəb fizika kursunun elmi əsasları. BMU. Bakı/Azərbaycan. 2020:1-200
 • A.S.Ələkbərov , R.B.Bayramov İ.M.Məmmədov , Bayramlı R. Fizika (abituriyentlər üçün) . . Bakı/Azərbaycan. 2011:12,5 ç.v

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Ali təhsil müəssisələrinin strateji inkişafı", Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi (TKTA) ; 2023

 • "Patent-İ20210093", ARƏMA. Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi ; 2021

Avtobioqrafiya

 • Razim Baba oğlu Bayramlı 1982-ci ilin 3 sentyabrında Qərbi Azərbaycanın (İndiki Ermənistan) Göyçə mahalında, Krasnaselo rayonunun (keçmiş Çəmbərək) Toxluca kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Toxluca kənd orta məktəbinin birinci sinfinə yaşı catmadığı üçün götürülmür, digər həmvətənləri kimi 1988-ci ilin 26 noyabrında məcburən ata-baba yurdunu tərk etməli olur. Ailəsi ilə birgə Azərbaycanın Şəmkir rayonu Çənlibel kəndində məskunlaşır. 1989-cu ildə Çənlibel kənd 1 saylı orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olur. 2000-ci ildə orta ümumtəhsil məktəbini fərqlənmə atestatı ilə bitirmiş, elə həmin ili ali təhsilini davam etdirmək üçün Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Fizika müəllimi” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2004-cü ildə həmin universiteti bitirmiş, elmi sahəyə marağı olduğu üçün həmin universitetin Fizika fakultəsinin “yarımkeçiricilər fizikası” ixtisası üzrə magistraturasına daxil olmuş və 2006-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Universitet əməkdaşları arasında bilik və bacarığı sayəsində hörmət qazanmış Razim müəllim 2007-ci il 26 fevral tarixindən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Elektrik və optika” kafedrasında baş laborant kimi fəaliyyətə başlamışdır. Universitetin həm elmi, həm də ictimai işlərində böyük zəhməti vardır. Elmi sahəyə olan marağı ilə o 2012-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstituna doktorant kimi qəbul olunmuşdur. Həmin institutun 2.1 saylı “Quruluş və quruluş çevrilmələri” laboratoriyasında elmi fəaliyyətini davam etdirmişdir. "2223.01-Kristalloqrafiya kristallar fizikası" ixtisası üzrə Fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “K1-xRbxNO3 və K1-xCsxNO3 (x=0,015; x=0,035; x=0,045) monokristallarında quruluş faza çevrilmələri” adlı mövzu üzərində Üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrin kristallarda polimorf çevrilmələrin mexanizminin araşdırılması, polimorf çevrilmələrin morfologiya və kinetikasının tədqiqi, polimorf modifikasiyaların kristal quruluşunun rentgenoqrafik tədqiqi sahəsində elmi tədqiqat işləri aparmışdır. 13 dekabr 2017-ci ildə həmin İnstitutun nəznində fəaliyyət göstərən D 01.011 Dissertasiya Şurasının iclasında dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 22 iyun 2018-ci il tarixində “2223.01-Kristalloqrafiya, kristallar fizikası” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2015-2017-ci ildə Qafqaz Universitetinin “Fizika” kafedrasında müəllim, 2017-ci ildən Bakı Mühəndislik Universitetində “Fizika” kafedrasında müəllim, 2020-ci ildən baş müəllim, 2021-ci ildən həmin kafedranın müdiri və dosenti olaraq fəaliyyət göstərir. 80-dən çox elmi və metodiki (bunlardan 8-i Web of Science və Scopus məlumat bazalarında indekslənən jurnallarda dərc edilmişdir) işlərin müəllifidir. Həmmüəllifi olduğu “Optik-şəffaf kristallarda quruluş çevrilmələrinin mexanizminin tədqiqi üsulu” adlı ixtira 2021-ci ildə ARƏMA (Azərbaycan Respublikasə Əqli Mülkiyyət Agentliyi) tərəfindən “İ 2021 0093 saylı patent” almışdır.1 metodik vəsaitin (“Fizika” abituriyentlər üçün metodiki vəsait), 4 dərs vəsaitinin (2020-ci ildə “Məktəb fizika kursunun elmi əsasları” və 2022-ci ildə “Ümumi fizika kursu”, 2023-cü ildə "Tətbiqi fizika" və " Ümumi fizika kursundan laboratoriya praktikumu (mexanika, molekulyar fizika)) müəllifidir. Hal-Hazırda “Bakı Mühəndislik Universitetində” Fizika kafedrasının müdiri və dosenti olaraq fəaliyyət göstərir. Evlidir, 2 övladı var.