Razim Bayramlı Baba

Haqqında

  Bölmə Fizika
  Vəzifə Baş müəllim

  İngilis Zəif
  Rusca Yaxşı
  Türk Yaxşı

  Microsoft Office

Təhsil

 • Doktorantura 29-JUN-18

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

  Diplom FD 11461

 • Magistratura 30-JUN-06

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Fizika

  Diplom MNB 009656

 • Bakalavriat 02-JUL-04

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Fizika

  Diplom B 046224

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Abşeron

 • 01-SEP-15 01-FEB-17
  Müəllim

  ABTM, Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Abşeron

 • 01-FEB-07 01-SEP-15
  Baş laborant

  Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Emin N, Vaqiv N, Bayramlı R. Structure space conversions in K0,955Cs0,045NO3 solid solution crystal. AMEA, Məruzələr,. Azərbaycan. 2018;1(74):12-17, url: [1]
 • Vaqif N, İmamməddin Ə, Bayramlı R. Synthesis and X-Ray Study of K1-xCsxNO3 (x=0.015; 0.035) Crystals. CRYSTALLOGRAPHY REPORTS. Rusiya. 2018;7(63):1143-1146, url: [2]
 • Vaqif N, Bayramlı R. THE KINETICS OF POLYMORPHIC TRANSFORMATION IN K1-xCsxNO3(x=0,015; 0,035; 0,045) SINGLE CRYSTALS. AMEA. Məruzələr. Azərbaycan. 2016;1(72):29-33, url: [3]
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Rb0,015NO3 MONOKRİSTALLARINDA POLİMORF ÇEVRİLMƏNİN KİNETİKASI. Azerbaijan Journal of Physics. Azərbaycan. 2016;3(22):28-31, url: [4]
 • E.V.Nasirov , R.B.Bairamov , V.I.Nasirov , Bayramlı R. Morphology and Kinetics of Polymorphic Transformations in K0.965Rb0.035NO3 Singl Crystals. Crystallography Reports. Rusiya. 2015;7:5, url: [5]
 • R.B.Bayramov , V.İ.Nəsirov , Bayramlı R. K0,965Rb0,035NO3 monokristallarında polimorf çevrilmənin kinetikası.. ANAS Azerbaijan Journal of Physics. Azərbaycan. 2015;Numper 2:3, url: [6]
 • R.B.Bayramov , V.İ.Nəsirov , Bayramlı R. K0,965Rb0,035NO3 kristallarında quruluş faza çevrilmələri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Fizika və Riyaziyyat Seriyası, İnformatika və İdarəetmə Problemləri. Azərbaycan. 2015;N 5:7, url: [7]
 • A.F.Khazieva , R.B.Bairamov , Yu.G.Asadov , V.I.Nasirov , Bayramlı R. Single CrystalSingle Crystal Polymorphic Trans-formations in K0.985Rb0.015NO3. Crystallography Reports. Rusiya. 2014:6, url: [8]
 • A.S.Amirov , G.G.Guseinov , N.M.Namazova , R.B.Bairamov , V.I.Nasirov , Bayramlı R. The Influence of Vacuum on Polymorphic Trans-formations in Rubidium Nitrate. Crystallography Reports. Rusiya. 2014:4, url: [9]
 • Aydın Ə, Oktay H, Rəhin M, Bayramlı R. Влияния атомов примеси Smи гамма-излучения на спектры фотопроводимости слоистых монокрис-таллов GeS. Журнал Прикладная физика, Москва, 2014, № 5. Rusiya. 2014;5:76-79
 • R.B.Bayramov , Y.Q.Əsədov , V.İ.Nəsirov , Bayramlı R. K0,955Rb0,045NO3 kristallarında quruluş çevrilmələri. ANAS Azerbaijan Journal of Physics. Azərbaycan. 2013;Number 2:3, url: [10]
 • А.Ф.Хазиева , Р.Б.Байрамов , В.И.Насиров , Bayramlı R. Рентгенографические исследования полимерных превращений в K0,955Rb0,045NO3. AMEA Kimya jurnalı. Azərbaycan. 2013;N 2:3, url: [11]
 • Р.Б.Байрамов , Ю.Г.Асадов А.С.Амиров , В.И.Насиров , Bayramlı R. Полиморфные превращения в монокристаллах K0,955Rb0,045NO3. Azərbaycan Elimlər Akademiyasının Xəbərlər Jurnalı. Azərbaycan. 2013;N 2:7, url: [12]
 • Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Cs0,015NO3 kristalında polimorf çevrilmələrin xüsusiyyətləri. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, ATU, Bakı, . 2018;2(2):44-47
 • Vaqif N, Bayramlı R. СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МОНОКРИСТАЛЛЕ K0,985Cs0,015NO3 . Elmi əsərlər. Fundamental elmlər. 2017;4:25-31
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Rb0,015NO3 kristallarında quruluş faza çevrilmələri. Elmi əsərlər, Az.Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi, XXIII buraxılış, Bakı, 2014. 2014(23):67-70
 • Aydın Ə, Bayramlı R. Orta məktəb fizika kursunun tədrisində müqayisə metodunun tətbiqi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, Elmi-nəzəri və metodik məcmuə, ARTN, Bakı, 2013, №1. 2013;1:63-67
 • Rəna M, Şərif İ, Bayramlı R. EuxSn1-xSe sistem bərk məhlullarının istilik keçiriciliyi və fononların səpilmə mexanizmi. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild XI (42), Bakı, ATU, 2012, №2. 2012;2(11):8-11
 • Vaqif N, Bayramlı R. Cu1,70Ni0,05S monokristallarında quruluş çevrilmələri. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild X (40), Bakı, ATU, 2011, №4. 2011;4(10):55-57
 • Aydın Ə, Cəlal S, Bayramlı R. Ge0,99Ln0,01S monokristallarının kinetik parametrlərinin və yükdaşıyıcılarının səpilmə mexanizmminin tədqiqi. Azerbaijan Journal of Physics, Baku, AMEA, 2011, № 4. 2011;4:3-4
 • Aydın Ə, Bayramlı R. GeS0,5Se0,5 monokristalının fotokeçiricilik spekrinə Nd atomlarının təsiri . Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild X (40), Bakı, ATU, 2011, №4. 2011;4(10):22-24
 • Aydın Ə, Mirzəli M, Bayramlı R. Ge¬S0,5Se0,5 bərk məhlullarının fiziki-kimyəvi xassələrinə La atomlarının təsiri. Azerbaijan Journal of Physics, Baku, AMEA, 2010, № 3-4. 2010;4(3):17-18
 • Cahangir H, Tapdıq C, Bayramlı R. GdSnSe2, TuSnSe2 birləşmələrinin alınması və fiziki-kimyəvi xassələri. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, cild VIII (31), Bakı, ATU, 2009, №3. 2009;3(8):46-51
 • Cahangir H, Bayramlı R. SnSe-DySe sistem ərintilərinin fiziki-kimyəvi xassələri. Kimya problemləri, Bakı, AMEA, . 2009;1(1):110-114
 • Cahangir H, Rəna M, Bayramlı R. DySnSe2 birləşməsinin fiziki-kimyəvi xassələri. Elmi əsərlər .Fundamental elmlər. cild VIII (30), Bakı, ATU, 2009, №2. 2009;2(7):78-82
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,955Cs0,045NO3 BƏRK MƏHLUL KRİSTALINDA POLİMORFİZM. Azər. Respş Təhsil Nazirliyi. Azərb. Memarlıq və İnşaat Universiteti. Azərb. Xalq Cümh. yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş professor-müəllim heyyətinin, doktorantların və gənc tədqiqatçıların Bey. Elmi Konf.. Azərbaycan. Aprel 2018:275-277
 • Vaqif N, Bayramlı R. K1-xCsxNO3 (x=0,015, 0,035, 0,045) BƏRK MƏHLUL KRİSTALLARININ ALINMASI VƏ DİFERENSİAL TERMİK ANALİZİ. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Azərbaycan. Aprel 2018:65-67, url: [13]
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. QƏLƏVİ METALLARIN NİTRAT BİRLƏŞMƏLƏRİNİN BƏRK MƏHLULLARINDA POLİMORF ÇEVRİLMƏLƏRİN MEXANİZMİ. I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS. Azərbaycan. May 2017:47-49, url: [14]
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K1-xRbxNO3 (x = 0.015, 0.035, 0.045) GROWING CRYSTALS OF SOLID SOLUTIONS AND DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS . BSU." Modern Trends in Phyisics" İnter. Conf.. Azərbaycan. Aprel 2017:108-110, url: [15]
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Cs0,015NO3 monokristalında IIIII çev¬rilmələr zamanı kristal böyüməsinin morfologiyası. Ümummilli Lider H. Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş IV Gənc Tədqiqatçıların Beynəlxalq Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:76-77, url: [16]
 • Vaqif N, Bayramlı R. Cu1,95İn0,05Se kristalında quruluş faza çevrilmələri. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü Cənc Tədqiqarcıların III Bey. Elmi Kon. Qafqaz Universiteti. Bakı 2015. Azərbaycan. Aprel 2015:87-88, url: [17]
 • A.S.Ələkbərov , Q.C.Verdiyev , R.B.Bayramov , Bayramlı R. Orta məktəb fizika kursunun tədrisində müqayisə metodunun tətbiqi. Öğretmen yetiştirme politika ve sorunları uluslar arası sempozyumu IV-ISPITE . Türkiyə. May 2014:4, url: [18]
 • Milli konfranslar
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. Получение и исследования монокристаллов K0,955Cs0,045NO3 . Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri Bey. Elmi Kon. SDU,. May 2018:74-77, url: [19]
 • Emin N, Natella N, Vaqif N, Bayramlı R. K0,985Rb0,015NO3 monokristallarında polimorf çevrilmələrin kinetikası. Metallar fizikasının müasir problemləri. V Beynəlxalq Elmi-praktik Konfrans. İyun 2016:265-266
 • E.V.Nəsirov , R.B.Bayramov , V.İ.Nəsirov , Bayramlı R. K0,955Cs0,045NO3 kristallarında IIIII polimorf çev-rilmələri. Fizikanın müasir problemləri VII Respublika Konf. mat.. May 2014:3, url: [20]
 • Aydın Ə, Cəlal S, Bayramlı R. Qamma şüalanmanın Ge1-xSmxS (x=0,005) mono-kristalının elektrik və fotoelektrik keçiriciliyinə təsiri. “Fizikanın müasir problemləri” VII respub¬lika konfransı materialları. BDU, Bakı, 2013. Dekabr 2013:132-134
 • Aygün H, Vaqif N, Bayramlı R. Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri VIII konfrans. Bakı, AMEA, RPİ, 2013. “Fizikanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans. Akd.B.Əsgərovun 80 yubleyi. BDU, Bakı, 2013. Noyabr 2013:145-147
 • Aydın Ə, Bayramlı R. -şüalarının GeS laylı monokristallarının fotokeçiricilik spektrinə təsiri. Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri VIII konfrans. Bakı, AMEA, RPİ, 2013. Noyabr 2013:91
 • Aybəniz R, Vaqif N, Bayramlı R. Cu1,96Ni0,04Se monokristallarında quruluş faza çevrilmələri. “Fizikanın müasir problemləri” VII respublika konfransı materialları. BDU, Bakı, 2013. Noyabr 2013:45-47
 • Emin N, Vaqif N, Bayramlı R. Kalium nitrat kristallarinda qismən kation əvəzlən-məsinin quruluş faza çevrilmələrinin xarakterinə təsiri. Седьмой Международной Научно-Технической Конф. Мат. СДУ, Баку, 2013. Noyabr 2013:152-154
 • Aydın Ə, Bayramlı R. (GeS0,5)1-x(La)x sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi. Doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların IV Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, BDU, 2010. Dekabr 2010:101
 • Bayramlı R. TuSnSe2 birləşməsinin t.e.h. qüvvəsinin temperatur asılılığında anomal dəyişmələr. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Az.RTN,. May 2009:11-12
 • Bayramlı R. TuSnSe2 üçlü birləşməsinin alınması və elektrikkeçiriciliyinin temperatur asılılığı. Magistrantların VI respublika elmi konfransı, Bakı, SDU, . Noyabr 2006:19-20
 • Bayramlı R. TuSnSe2 üçlü birləşməsinin elektron quruluşunun xüsusiyyətləri və elektrikkeçiriciliyinin tədqiqi. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 67-ci elmi konfransının materialları, IX Buraxılış, Bakı, ADPU,. İyun 2006:341-342
 • Kitablar
 • A.S.Ələkbərov , R.B.Bayramov İ.M.Məmmədov , Bayramlı R. Fizika (abituriyentlər üçün) . . Bakı/Azərbaycan. 2011:12,5 ç.v