Pərviz Məmmədov Hacı

Haqqında

  Bölmə: Memarlıq və inşaat
  Vəzifə: Tədris işləri üzrə Dekan müavini
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Türk : Səlis
  İngilis : Yaxşı

  Windows, Word, Excel, Access, Power Point.

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Məmmədov Pərviz Hacı o. , Məmmədov P. Azərbaycan yeyinti sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi . Kırgızistan – Celilabat, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü. Qırğizistan. 2012;32
 • Məmmədov Pərviz Hacı o. , Məmmədov P. Mеханизм формирования политики по ассортименту на рынке продовольтсвенных товаров . Kırgızistan – Celilabat, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü. Qırğizistan. 2012;29:1-10
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Организация производства и реализация пищевых продуктов в Азербайджане . Ukraınıan Journal EKOHOMICT. Ukrayna. 2011;2:371-375
 • Məmmədov P, Mustafayev T. Əmək bazarının formalaşmasının nəzəri əsasları . Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Azərbaycan Aqrar Elmi Jurnalı, 2016.. 2016;2016(4):19-23
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Azərbaycanda yeyinti məhsulları istehsalının çeşidlər üzrə genişləndirilməsinin əhalinin sosial rifahına təsiri . AMEA-nın xəbərləri iqtisadiyyat seriyasında. 2013;1:151-155
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Ərzaq bazarında çeşid siyasəti mexanizminin təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. 2013;3:205-210
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Cтатистический анализ пищевой промышленности азербайджана (2000-2009 г.). “Journal of Qafqaz University”. 2011;31:71-77
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Marketinqin təşkili və yeyinti sənayesi müəssisələrində idarəetmə strategiyası. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu, “Dirçəliş-XXI əsr”. 2011;158-159:316 – 321.
 • Məmmədo Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Sənaye müəssisələrində çeşid siyasətinin formalaşmasının nəzəri aspektləri. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Elmi Əsərlər. 2011;2:371-375.
 • Məmmədov Pərviz Hacı o. , Məmmədov P. On Stability Lumpy Anizotropic Stells With Provision For Nonlinear Geometry”, second International semposium on matematical and computational Applications. . Journal of Qafqaz University. 1999;3:1-3
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Kərimov Vasif. , Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. • İstehsalat Prosesindw Statistik Üsullarla Nwzarwt Zamanı Diogramı vw Yetərlilik Analizi. . Bazar Şwraitindw Koorperasiyanın inkişafının sosyal iqtisadi problemlwri. Az. Koorperasiya Universitetinin yaradılmasının 40. illiyinw hwsr olunmuş Beynwlxalq Elmi Praktiki Konfrans. Azərbaycan. Sentyabr 2004:655-658
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Sənaye müəssisələrində keyfiyyətin yaxşılaşdırılması zamanı yaranan xərclər . Azərbaycan müstəqillikdən sonra, Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Mart 2003:62-65
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Qloballaşmada keyfiyyət amili və onun Azərbaycan sənaye müəssisələrinin inkişafında rolu. Az.Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya. Azərbaycan. Mart 2003:5
 • Milli konfranslar
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Azərbaycanda keyfiyyətli ərzaq məhsulu istehsalı və satışında yaranmış aktual problemlər . Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konferansı . May 2010:137-141
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. • Qloballaşmada Rwqabwt Amili Kimi Keyfiyywt vw Beynwlxalq Standartlar Sistemi.. Az.Dövlwt İktisad Universiteti. Dünyada Yeni İnkişaf Meyllwri İstiqamwtindw Türk Dünyası, Azwrbaycan vw Türkiyw Beynwlxalq Elmi – Praktik Simpoziumun Materialları. Noyabr 2004:113
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. Sahibkarlıq Fəaliyyətinin Genişləndirilməsi və İnkişafında İctimaiyyətlə Əlaqələrin Əhəmiyyəti . Azərbaycan Respublikasında Sahibkarlığın İnkişaf Problemləri Elmi-praktik Konfrans. Aprel 2003:255-257
 • Məmmədov Pərviz Hacı o , Məmmədov P. • Əmək və Onun Ödənişi Üzrə İşçi Heyətlə Hesablaşmaların Uçotunun əhəmiyyəti və Qarşıda Duran Vəzifələr. Az. Dövlət Neft Akademiyası, Respublika elmi – praktiki konfrans,. Mart 2002:5

Avtobioqrafiya