Nəcəf Orucov İsmayıl

Haqqında

  Bölmə Avtomatika, telekommunikasiya və energetika
  Vəzifə Dosent

  Türk Yaxşı
  Azərbaycan (Ana dili) Səlis
  Rusca Yaxşı
  İngilis Zəif

  Power Point
  Excel
  Basic
  Microsoft Office

Təhsil

 • Doktorantura 11-JAN-99

  Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Texnika Elmləri Namizədi

  Diplom EN 01695

 • Magistratura 29-JUN-90

  Azərbaycan Texniki Universiteti Mühəndis - elektrik

  Diplom NB 016206

İş təcrübəsi

 • 01-SEP-17 Davam edir
  Dosent

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Abşeron

 • 01-FEB-14 01-SEP-18
  Elektrotexnika və energetika fakültəsində elmi işlər üzrə dekan müavini

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-NOV-99 01-JUL-20
  Dosent

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-DEC-95 01-NOV-99
  Baş müəllim

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-92 01-DEC-95
  Assistent

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-90 01-AUG-92
  Stajçı-tədqiqatçı

  AzTU

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. Заземление нейтрали сетей 6-10 кВ с помощъю управляемого высоковолътного тиристорного коммутатора и резистора. Промышленная Энергетика. Rusiya. 1998(3):-с.32-34
 • Orucov A, Orucov N. Qövs ifrat gərginliyi ilə yerlə qapanma bucağı arasındakı asılılığın təyini. Energetikanın problemləri. №2, Bakı, Elm. 2014:-s. 36-39
 • Orucov A, Orucov N. Qövs ifrat gərginliyin dəfəliyi ilə yerlə qapanma müqaviməti arasındakı asılılığın təyini. Elmi əsərlər. № 3, Cild I, AzTU, Bakı . 2013:-s. 83-86
 • Orucov A, Sadıqov Q, Orucov N. Magistral paylayıcı şəbəkələrdə xətlərin en kəsiyinin buraxılabilən gərginlik itkisinə görə təyini. Elmi əsərlər.№ 2, АzTU, Bakı . 2007:-s.84-87
 • Sadıqov Q, Orucov N. Hava xətlərinin məftillərinin mexaniki möhkəmliyə görə hesablanması. Elmi əsərlər. № 1, АzTU, Bakı. 2006:-s.47-49
 • Sadıqov Q, Orucov N. Elektrik sistemlərinin qərarlaşmış rejimlərinin hesablanması. «Bilgi» dərgisinin «Texnika» seriyası. № 1, Bakı. 2005:-s.71-76
 • Sadıqov Q, Orucov N. Sənaye tezlikli cərəyanın bipolyar impulsları ilə yerlə qapanmadan rele mühafizəsinin selektivliyinin yüksəldilməsi. Energetikanın problemləri. №5, Bakı, Elm . 2003:-s.102-109
 • Sadıqov Q, Orucov N. Neytralı yüksəkomlu rezistor vasitəsilə torpaqlanmış şəbəkələrdə qeyri-stasionar yerlə qapanma keçid prosesinin riyazi modelləşdirilməsi. Elmi əsərlər. № 3, XII cild, AzTU,-Bakı . 2003:-s. 35-37
 • Orucov A, Sadıqov Q, Orucov N. Üçfazalı şəbəkənin birfazalı şəbəkəyə çevrilməsi ilə yerlə qapanma keçid prosesinin tədqiqi. Elmi əsərlər, X cild, № 3, AzTU. -Bakı. 2001:-s 90-93
 • Sadıqov Q, Orucov N. İfrat gərginlik məhdudlaşdırıcılarının qövs ifrat gərginliklərinə təsirinin tədqiqi. Energetikanın problemləri. № 3-4, Bakı, Elm. 2000:-s.69-72
 • Sadıqov Q, Orucov N. Neytralı izolə olunmuş şəbəkələrdə izolyasiyanın yük altında sınağı. Elmi əsərlər VIII cild, №1.AzTU. -Bakı, . 1999:-s.10-15
 • Sadıqov Q, Əliyev H, Orucov N. Yerlə qapanmadan mühafizənin müxtəlif prinsiplərində selektivliyin yüksəldilməsi. Elmi əsərlər VIII cild, №3. AzTU. -Bakı. 1999:-s.117-122
 • Orucov N. Neytralı izolə olunmuş şəbəkələrdə yerlə qapanma proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi və izolyasiyanın sınağı. Elmi əsərlər. Az.TU, Bakı. 1997(1):- s.84-85
 • Məmmədov İ, Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. Анализ переходных процессов в сетях с изолированной нейтралъю при замыканиях на землю методом математического моделирования. Сборник научных трудов. АзНИИ Энергетики и энергопроекта Баку. 1997:-с.147-154
 • Məmmədyarov O, Orucov N. Gərginlik transformatorlarını nəzərə almaqla neytralı izolə olunmuş şəbəkələrdə qeyri-stasionar yerlə qapanma keçid proseslərinin tədqiqi. Elmi əsərlər.Az.TU.-Bakı. 1997(2):-s.114-122
 • Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. Sərbəst rəqslərin tezliyinin nəzərə alınması ilə neytralı izolə olunmuş şəbəkələrdə qövs ifrat gərginliyinin hesablanması. Еlmi əsərlər. АzТU.-Bakı. 1995(2):-с. 154-157
 • Həsənov Q, Orucov N. Elektrik veriliş xətlərində dalğa proseslərinin tədqiqi. Elektrotexnika, Еlektrik rabitəsi. Аz.ТU, Bаkı. 1994:.-s.56-58
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Orucov N. Qövs ifrat gərginliyin şəbəkənin yerə nəzərən faza tutumundan asılılığının reqressiya modeli. II Beynəlxalq Elm və Texnologiya konfransı. Azərbaycan. Noyabr 2021:-s.333-335
 • Mirili T, Orucov N. Qövs ifrat gərginliyin yerlə qapanma bucağından asılılığının reqressiya modeli. Gənc tədqiqatçıların V beynəlxalq elmi konfransı. Kitab 1. BMU. Bakı. Azərbaycan. Aprel 2021:-s.113-116
 • Orucov N. Qövs ifrat gərginliyin yerlə qapanma müqavimətindən asılılığının reqressiya modeli. "Azərbaycanın innovativ inkişafında mühəndisliyin rolu: hədəflər və perspektivlər" beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.-Bakı. Azərbaycan. Noyabr 2019:-s.285-287
 • Sadıqov Q, Orucov N. Complex test of isolation in networks with neutral, grounded through high-resistance resistors on the basis of artificial non-stationary short circutis on ground. Second International Conference on Technikal & Physical Problems in Power Engineering. Tabriz-. İran. Sentyabr 2004:-s.601-602
 • Sadıqov Q, Orucov N. Математическое моделирование переходных процессов замыкания на землю в электрических сетях с компенсированной нейтралъю. First International Conference on Technikal & Physical Problems in Power Engineering. Bakı-. Azərbaycan. Aprel 2002:-s.204-206
 • Milli konfranslar
 • Orucov N. Qövs ifrat gərginliyin dəfəliyi ilə şəbəkənin yerə nəzərən faza tutumu arasındakı asılılığın təyini. “Təhsil-tədqiqat-istehsalat mexanizminin qurulması" mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransı. АzTU, Bakı. Aprel 2018:-s.254-257
 • Orucov N. Paylayıcı şəbəkələrdə naqil və kabellərin buraxılabilən gərginlik itkisinə görə seçilməsi alqoritmi. “Təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları" respublika elmi-praktiki konfransı. AzTU, Bakı,. May 2010:-s.238-239
 • Sadıqov Q, Orucov N. Birfazalı elektrik şəbəkələrində yerlə qapanma keçid proseslərinin tədqiqi. 47-ci yubiley tədris-metodiki və elmi-texniki konfransın məruzə materialları. AzTU. -Bakı. Noyabr 2000:-s.29-31
 • Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. Neytrlə izolə olunmuş 6-10 kV-luq şəbəkələrdə qövslü yerlə qapanmaların gərginlik transformatorlarına təsirinin tədqiqi. «Enerji ehtiyatlarından rasional istifadə olunması və elektrik avadanlığının etibarlılığı» respublika elmi-praktiki konfransı, ADNA,Bakı.. İyun 2000:-s. 234-237
 • Orucov N. Neytralı izolə olunmuş şəbəkələrin izolyasiyasına yeni nəzarət üsulu. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VI respublika konfransının materialları. Bakı. AzTU. Fevral 2000:-s.288-289
 • Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. . Tiristorlu kommutatorlar və sinusoidal gərginliyə görə onların idarə olunması. «Müasir şəraitdə elektroenergetikanın elm və texnika problemləri» respubilka elmi-texniki konfransı. Bakı,. May 1997:-s.120-122
 • Orucov N. Neytralı izolə olunmuş şəbəkələrdə qeyri-stasionar yerlə qapanma keçid proseslerinin tədqiqi. «Müasir şəraitdə elektroenergetikanın elm və texnika problemləri» respubilka elmi-texniki konfransı. Bakı. May 1997:-s.50-54
 • Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. Исследование перенапряжений, созданных в сетях с изолированной нейтралъю при однофазных замыканиях на землю. Материалы докладов 44-й научно-технической и методической конференции. АзТУ.-Баку. Fevral 1996:-с.272-273
 • Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. Исследование зависимости перенапряжений от угла замыкания при многократных замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралъю. «Энергетика Азербайджана в условиях экономических реформ», Баку. Noyabr 1995:-c.101-102
 • Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. О режиме нейтрали электрических сетей 6 - 35 кВ. «Энергетика Азербайджана в условиях экономических реформ», Баку,. Noyabr 1995:- с.97–98
 • Nəbiyev X, Sadıqov Q, Orucov N. Исследование численным способом процессов дугового замыкания на землю с учетом сопротивления изоляции в сетях 6-35 кВ. Материалы докладов 43-й научно - технической и методической конференции. АзТУ. -Баку. Fevral 1995:-с.54-55
 • Kitablar
 • Orucov N. Elektrik veriliş xətləri. Dərs vəsaiti. BMU. Bakı/Azərbaycan. 2022:80 s.
 • Orucov N. Energetikanın əsasları. Dərs vəsaiti. BMU. Bakı/Azərbaycan. 2022:116 s.
 • Məmmədov H, Orucov N. Xətti elektrik dövrələri. Dərs vəsaiti. BMU. Bakı/Azərbaycan. 2021:149 s.
 • Orucov N. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması sistemləri. Dərs vəsaiti. BMU. Bakı/Azərbaycan. 2020:86 s.
 • Orucov N. Elektroenergetikanın əsasları. Dərs vəsaiti. BMU. Bakı/Azərbaycan. 2020:73 s.
 • Orucov N. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması. Kurs işlərinə aid metodik vəsait. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2017:57 s.
 • Məmmədov E, Sadıqov Q, Orucov N. Sənaye elektrik təchizatı. Dərs vəsaiti. Universal Poliqraf. Bakı/Azərbaycan. 2015:118 s.
 • Quliyev Z, Zöhrabov A, Orucov N. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması. Dərs vəsaiti. Universal Poliqraf. Bakı/Azərbaycan. 2015:111 s.
 • Orucov N. Elektrik təchizat sistemlərinin optimallaşdırılması. Dərs vəsaiti. Yenidən işlənmiş ikinci nəşri. Universal Poliqraf. Bakı/Azərbaycan. 2015:82 s.
 • Orucov N. Elektrik enerjisinin paylanması sistemlərinin layihələndirilməsi. Dərs vəsaiti. Universal Poliqraf. Bakı/Azərbaycan. 2015:124 s.
 • Fərhadov Z, Hüseynov E, Orucov N. Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi. Dərs vəsaiti. Universal Poliqraf. Bakı/Azərbaycan. 2015:119 s.
 • Orucov N. Elektrik şəbəkə və sistemləri: Sadə qapalı şəbəkələrin elektrik hesabı. Metodik vəsait. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2013:33 s.
 • Orucov N. Elektrik şəbəkə və sistemləri: Magistral paylayıcı şəbəkələrin elektrik hesabı. Metodik göstəriş. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2012:33 s.
 • Orucov N. Elektrik şəbəkələrinin hesablanması. Metodik göstəriş. Yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş ikinci nəşri. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2008:85 s.
 • Orucov N. Elektrik təchizatı sistemlərinin optimallaşdırılması. Dərs vəsaiti. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2007:84 s.
 • Sadıqov Q, Orucov N. Sənaye energetikası menecmenti. Dərs vəsaiti. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2007:118 s.
 • Sadıqov Q, Orucov N. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı. Dərs vəsaiti. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2004:312 s.
 • Orucov N. Elekrik enerjisinin paylanması. Dərs vəsaiti. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2002:109 s.
 • Orucov A, Sadıqov Q, Orucov N. Elektrik şəbəkə və sistemləri. Dərs vəsaiti. Elm. Bakı/Azərbaycan. 2001:210 s.
 • Orucov N. Elektrik şəbəkələrinin hesablanması. Metodik göstəriş. Çaşıoğlu. Bakı/Azərbaycan. 2000:90 s.
 • Digər
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması» fənninin proqramı. Bakı.BMU. Azərbaycan. May 2022:-9 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması» fənninin proqramı. Bakı.BMU. Azərbaycan. May 2022:-6 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi» fənninin proqramı. Bakı.BMU. Azərbaycan. May 2022:-9 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik enerjisinin istehsalı» fənninin proqramı. Bakı. BMU. Azərbaycan. May 2022:-6 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Energetikanın əsasları» fənninin proqramı. Bakı.BMU. Azərbaycan. Yanvar 2022:-8 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Dövrələr nəzəriyyəsi» fənninin proqramı. Bakı.BMU. Azərbaycan. Yanvar 2022:-8 s.
 • Orucov N. Magistr hazırlığı üçün «Elektroenergetikada optimallaşdırma» fənninin proqramı. Bakı.BMU. Azərbaycan. Dekabr 2021:-6 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik təchizatı sistemləri» fənninin proqramı. Bakı. BMU. Azərbaycan. Dekabr 2021:-6 s.
 • Orucov N. Magistr hazırlığı üçün «Elektroenergetika sistemlərinin layihələndirilməsi» fənninin proqramı. Bakı.BMU. Azərbaycan. Dekabr 2021:-6 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik veriliş xətləri» fənninin proqramı. Bakı.BMU. Azərbaycan. Dekabr 2021:-6 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrotexnikanın əsasları» fənninin proqramı. Bakı. BMU. Azərbaycan. Mart 2019:-7 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektroenergetikanın əsasları» fənninin proqramı. Bakı. BMU. Azərbaycan. Mart 2019:-7 s.
 • Niftiyev S, Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Hava elektrik veriliş xətləri» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Dekabr 2018:-12 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. İyun 2017:-7 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik enerjisinin istehsalı» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. İyun 2017:-6 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektroenergetika sistemlərinin optimallaşdırılması» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Aprel 2014:-7 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Sənaye müəssisələrinin elektrik şəbəkələri» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Yanvar 2014:-6 s.
 • Orucov N. Magistr hazırlığı üçün «Elektrik sistemlərində optimallaşdırma» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Yanvar 2014:-7 s.
 • Orucov N. Magistr hazırlığı üçün «Elektrik sistemlərində ifrat gərginliklər» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Yanvar 2014:-7 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Energetika və enerji resursları» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Noyabr 2009:-7 s.
 • Burziyev K, Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik təhlükəsizliyi» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Aprel 2006:-7 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik enerjisinin istehsalı,ötürülməsi və paylanması» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Yanvar 2006:-10 s.
 • Orucov N. Bakalavr hazırlığı üçün «Elektrik şəbəkə və sistemləri» fənninin proqramı. Bakı, AzTU. Azərbaycan. Yanvar 2006:-12 s.

Layihələr

 • Layihənin adı: "Adaptation of engineering education to the Bologna process for Azerbaijan“ (516678 TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR); Donor: European Commission TEMPUS; Vəzifə: Layihə komandasının üzvü ;
 • Layihənin adı: . Master Program for Energy Management" (CD-JEP-25043-2004 AZB); Donor: Europaische Kommission für Bildung und Kultur; Vəzifə: Layihə komandasının üzvü ;
 • Layihənin adı: "Modern engineering studies at universities in Azerbaijan" (MP_JEP-23264-2002 AZB) ; Donor: Europaische Kommission für Bildung und Kultur; Vəzifə: Layihə komandasının üzvü ;
 • Layihənin adı: "Modern teaching for the Faculty of Electrical Engineering at the AzTU-Baku" (CD_JEP-21031-2000); Donor: Europaische Kommission für Bildung und Kultur; Vəzifə: Layihə komandasının üzvü ;

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • BMU-nun Mühəndislik fakültəsi Elmi Şurasının üzvü 20-dec-2019

 • ADNSU-nun nəzdindəki Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının üzvü 06-oct-2017

 • AzTU-nun Elektrotexnika və energetika fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü 01-feb-2014

 • Az ET və LAEİ-nin nəzdindəki Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının üzvü 04-oct-2010

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • ""Bərpa Olunan Enerji Mənbələri" təlim proqramını müvəffəqiyyətlə tamamladığına görə", Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi, Bakı Ali Neft Məktəbi və Ekoloji Tədqiqat Mərkəzi ; 2022

 • ""Müasir müəllimin fərdi işçi planının (syllabus) tərtibi" təlimində fəal iştirakına görə", ADA University ; 2016

 • "Hat in der Zeit vom 19.06. bis 23.06.2006 am Workshop Energiemanagment (EM) an der AZTU Baku teilgenommen", University of Applied Sciences Cologne ; 2007

 • ""Monreal protokolunun Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilməsinə dair tədris proqramı" kursunu keçdiyinə görə", Azərbaycan Milli Ozon Mərkəzi ; 2001