Haqqında

  Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları
  Vəzifə: Baş müəllim
  Ailə vəziyyəti: Evli

  İngilis : Yaxşı
  Türk : Səlis
  Azərbaycan (Ana dili): Səlis
  Rusca : Səlis

  C, C++, Java, C#, Python proqramlaşdırma

Təhsil

 • Magistratura 18-JUN-94

  Azərbaycan Texniki Universiteti Hesablama maşınları kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri

  Diplom AB-I 010935

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Baş müəllim

  Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Abşeron

 • 01-OCT-03 01-FEB-17
  Baş müəllim

  Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi

  Azərbaycan/Abşeron

 • 01-SEP-99 01-DEC-00
  Hesablama Mərkəzinin müdiri

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-OCT-97 01-OCT-03
  Müəllim

  Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-94 01-OCT-97
  Kompyuter operatoru

  Qafqaz Universiteti, Kompyuter Mühəndisliyi Bölməsi

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Сеидзаде Э.В. , Seyidzadə E. Формы организации взаимосвязи «ученик-компьютер» в компьютерных обучающих программах. Научно-технический журнал "Вестник Казахского Национального Педагогического Университета имени Абая", Алматы/Казахская Республика. Qırğizistan. 2014;№ 2 (46):6
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İbtidai məktəbdə İnformatika fənninin tədrisində şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində kompyuter təlim proqramlarından istifadəyə dair metodik tövsiyələr. “Təhsildə İKT”. 2011;№ 2:5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. e-Təhsil və kompyuter təlim sistemlərinin layihələndirilməsi mərhələləri. “Təhsildə İKT”. 2010;№ 2:11
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İnformatikanın kompüter vasitəsilə proqramlaşdırılmış tədrisi yolları. “Təhsildə İKT”. 2010;№ 1:7
 • Buniyatova A.L. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İbtidai mәktәbdә informatikanın tәdrisindә kompüter oyun proqramlarından istifadә imkanları və yolları. “Təhsildə İKT”. 2009;№. 2:15
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter təlim proqramlarının təlim prosesinə daxil edilməsinin psixoloji-pedaqoji məsələləri. “Təhsildə İKT”. 2009;№. 1:13
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İbtidai məktəbdə informatikanın tədrisində müxtəlif oyun metodikalarının istifadə edilməsi. Journal of Qafqaz Universty. 2007;No:19:12
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter təlim proqramlarında şagird-kompüter qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili formaları. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 2005;No.5 (609):8
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının cəmiyyətdə rolu və perspektivləri. “Journal of Caucasian Studies”. 2004;No 1:5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Açıq sistemlər üzərində qurulan kompüter təlim proqramları – metodik yanaşma. “Journal of Qafqaz University”. 2004;No 14:13
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Təsviri sənət dərslərində kompüterdən istifadə. “İbtidai Mәktәb və Məktəbəqədər Tərbiyə”. 2004;No.1 (166):5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Təlim texnologiyaları və kompüter dəstəkli təhsil. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 2003;No.4 (596):11
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter tәlim proqramları. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 2001;No.4 (584):6
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İnformasiya texnologiyalarının tәlim prosesinә inteqrasiyası . “Azәbaycanın Әmәkdar Elm xadimi professor Ә.Ә.Abdullayevin 70 illik yubiley xatirәsinә hәsr olunmuş elmi әsәrlәrin mәcmuәsi. 2001;1:4
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Tәlim mәqsәdli proqram tәminatı vә kompüter tәlim texnologiyaları. “Journal of Qafqaz University”. 2000;No 6:8
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Rәsmxәttin kompüter vә digәr texniki vasitәlәrlә proqramlaşdırılmış tәdrisi. “Journal of Qafqaz University”. 1999;N 2:8
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter dәstәkli tәdris. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 1998;No.5 (567):4
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter sistemi tәhlükәsizliyinin qiymәtlәndirilmә prinsiplәri. “Journal of Qafqaz University”. 1998;No 2:15
 • Novruz B, Seyidzadə E. Kompüterdәn istifadә haqqında. “Azәrbaycan Mәktәbi”. 1997;No.6 (562):8
 • Beynəlxalq konfranslar
 • E.V.Seyidzade , Ş.Mehdiyev , A.Z.Adamov , Seyidzadə E. Good Practice of Data Modeling and Database Design for UMIC. Course Registration System Implementation. “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” VII Beynəlxalq konfransın materialları. Azərbaycan. Oktyabr 2013:4
 • Adamov A.Z. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Ümumtəhsil məktəblərində İnformatika dərslərində layihə təlim metodundan istifadə etməklə şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” V Beynəlxalq konfransın materialları. . Azərbaycan. Oktyabr 2011:5, url: [1]
 • Seyidzadə E, Paşa N. Qloballaşan dünyada informasiya iqtisadiyyatı və şirkətlərin idarə edilməsində onun əhəmiyyəti. Qloballaşma Prosesinde Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadi və Beynəlxalq Münasibətlər 3-cü Beynəlxalq Kongres. Azərbaycan. Noyabr 2010
 • Seyidzadə E.V. , Paşa N.H. , Seyidzadə E. Qloballaşan dünyada informasiya iqtisadiyyatı və şirkətlərin idarə edilməsində onun əhəmiyyəti. Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, İqtisadiyyat və beynəlxalq münasibətlər, III beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Oktyabr 2010:3
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Açiq sistemli kompüter təlim proqramlarının hazırlanması və istifadə mərhələləri. “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” III Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Oktyabr 2009:5
 • Seyidzade E.V. , Seyidzadə E. Methods of Using Computer Instruction Programs in Teaching Informatics. “High Technology in Education System Advancement and Current Trends in Teaching Methodology”, International Scientific Conferance. Türkmənistan. Noyabr 2008:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Uşaq ədəbiyyatının tədrisində kompüter təlim proqramlarından istifadənin yolları. “Türk xalqları ədəbiyyatı” II Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı konqresi. Azərbaycan. Noyabr 2008:5
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter təlim proqramlarının reallaşdırma prosesi və təlim prosesində mərhələli istifadə yolları. “İdarəetmə və optimallaşmanın sənaye tətbiqi” II Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. İyun 2008:6
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Təlimin idarə edilməsində kompüter təlim proqramlarına olan tələblər. “Təhsildə qloballaşma və İKT”, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. May 2008:4
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüterlərin təlim prosesinə daxil edilməsinin elmi-metodiki, psixoloji-pedaqoji əsasları. “Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” II Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2007:7
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter dəstəkli təlim üzrə müəllim kadrlarının hazırlanması və fənn müəllimlərinin təlimi prosesinin səmərəli təşkili yolları. “Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” II Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2007:5
 • X. İsmayılov , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarının hazırlanmasında temel yöntemler. “Electrical, Electronics $ Computer Engineering Symposium And Exhibition NEU-CEE 2001”. Şimali Kipr. May 2001:3
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Açık sistemlәr üzәrindә qurulmuş kompüter tәlim proqramları. “Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе”. Azərbaycan. Aprel 2001:2
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. About use of video-computer means in problem training. “Second international symposium on mathematical & computational applications“. Azərbaycan. Sentyabr 1999:1
 • Milli konfranslar
 • Seyidzadə E. e-Təhsilin texnoloji əsasları. “Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” mövzusunda Respublika elmi-metodik konfransı. May 2010:3
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter təlim proqramlarına yeni baxış. “İnformasiya texnologiyaları və tətbiqi proqramlar” mövzusunda gənc tədqiqatçılar və tələbələrin II Respublika konferansı. May 2002:4
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İbtidai vә mәktәbәqәdәr tәhsildә kompüterdәn istifadә. “Aspirantların vә gәnc tәdqiqatçıların VII respublika elmi konferansı”. May 2001:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Monitor ekraninin usaqlar tәrәfindәn qavranması. “N.Tusinin 800 illiyinә hәsr edilmiş Respublika elmi konferansı”. Aprel 2001:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter oyun proqramları kiçik yaşlı uşaqların psixo-estetik inkişaf vasitәsi kimi. “Aspirantların vә gәnc tәdqiqatçıların VI respublika elmi konferansı”. May 2000:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Kompüter tәlim proqramlarının hazırlanmasının әsas istiqamәtlәri. “İnformasiya texnologiyası vә tәtbiqi proqramlar” mövzusunda aspirant vә tәlәbәlәrin I respublika elmi konferansı. May 2000:1
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Qafqaz Universitetindә tәlim vә idarәetmә prosesindә YİT-dәn istifadә edilmәsi. "New Information Technologies in XXI”. Mart 2000:1
 • Kitablar
 • Seyidzadə E, Babayev A, Həsənov Ə. Kompüterin əsasları. şərq-qərb. Bakı/Azərbaycan. 2015:132
 • E.V.Seyidzadə , G.Z.Verdiyeva , M.N.Əlizadə , Seyidzadə E. Microsoft Excel 2007. . Bakı/Azərbaycan. 2012:200
 • Seyidzadə E.V. , Əlizadə M.N. , Salmanova M.Ə. , Seyidzadə E. İnformatika (mövzular, suallar və testlər). \"Səda\". Bakı/Azərbaycan. 2012:552
 • Babayev A.B. , Seyidzadə E.V. , Əlizadə M.N. , Seyidzadə E. Kompüterin və hesablama texnikasının arxitekturası. “Səda”. Bakı/Azərbaycan. 2011:648
 • Seyidzadə E.V. , Oral T. , Seyidzadə E. Magistraturaya hazırlıq-məntiq və informatika. Araz yayınları MMC. Bakı/Azərbaycan. 2009:464
 • Seyidzadə E.V. , Babayev A.B. , Seyidzadə E. Fərdi Kompüterin element vasitələri və periferiya qurğuları. YEK Production. Bakı/Azərbaycan. 2008:280
 • Səmədov V.S. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İnternet. Adiloğlu. Bakı/Azərbaycan. 2007:292
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Windows XP. MSV Nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2007:236
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Adobe PhotoShop cs. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:364
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Word XP. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:248
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. CorelDRAW 12. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:280
 • Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Excel XP. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:360
 • Seyidzadə E, Babayev A. Kompüterin Element Vasitələri. TS Mətbəəsi. Bakı/Azərbaycan. 2006:261
 • Salmanova M.Ə. , Seyidzadə E.V. , Əlizadə M.N. , Abbasov Ə.M. , Seyidzadə E. İnformatika və Kompüterləşmənin Əsasları. MSV nəşr. Bakı/Azərbaycan. 2006:880
 • Mahmudov R.A. , Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Sumqayıt şəhər orta ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin kompüter təlimi layihəsi, “Kompüter Təlimi”. Adiloğlu. Bakı/Azərbaycan. 2005:308
 • Şabanova S.Ə. , Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft PowerPoint XP. Orxan. Bakı/Azərbaycan. 2005:162
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft PowerPoint. Orxan. Bakı/Azərbaycan. 2005:32
 • Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Borland C++ ilə Obyektyönlü Proqramlaşdırma. Adiloğlu. Bakı/Azərbaycan. 2004:302
 • Əliyev M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Word-də Məşğələlər. Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2004:128
 • Əliyev M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. İqtisadi İnformasiyanın Kompüterdə İşlənməsi – Microsoft Excel . Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2004:292
 • Seyidzadə E.V. , Əliyev M.N. , Seyidzadə E. Yazmağı Öyrənək – Microsoft Word . İqtisad Universiteti. Bakı/Azərbaycan. 2003:358
 • Həsənova H. , Seyidzadə E.V. , Əliyev M.N. , Seyidzadə E. Kompüterləşmənin Əsasları. Sabah. Bakı/Azərbaycan. 2003:422
 • Seyidzadə E. Windows 98. İqtisad Universiteti. Bakı/Azərbaycan. 2002:200
 • Hüseynova A.D. , Əlizadə M.N. , Seyidzadə E. Kompüter Təlimi. İqtisad Universiteti. Bakı/Azərbaycan. 2002:346
 • Seyidzadə E. Excel 2000. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2001:252
 • Seyidzadə E. Word 2000. AzTU. Bakı/Azərbaycan. 2001:244
 • Seyidzadə E. Bilgi İşlәmә Giriş. AXTİİ. Bakı/Azərbaycan. 2000:96
 • Seyidzadə E. Word 97. BABKM. Bakı/Azərbaycan. 1999:236
 • Seyidzadə E. Windows 95. BABKM. Bakı/Azərbaycan. 1998:194
 • Seyidzadə E. Excel 97. BABKM. Bakı/Azərbaycan. 1998:212
 • Bayram A. , Nayir A. , Seyidzadə E. Electronics Dictionary (Englısh-Turkish-Azerbaijani-Russian). FONO. İSTANBUL/Türkiyə. 1997:556
 • Vasifov Z.V. , Seyidzadə E. Windows sistemi. Maarif. Bakı/Azərbaycan. 1995:216

Layihələr

 • Layihənin adı: İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və uşaqlarda informasiya mədəniyyətinin formalaşması; Donor: Multimedia Mərkəzi, Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, Təhsil Nazirliyi Təhsil sisteminin İnformasiyalaşdırılması idarəsi; Vəzifə: təlimçi;
 • Layihənin adı: Sumqayıt şəhər və Abşeron rayon ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin Veb layihələndirilməsi üzrə təlimi; Donor: Qafqaz Universiteti, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Təhsil şöbəsi, Abşeron rayon Təhsil Şöbəsi; Vəzifə: Layihə rəhbəri, Təlimçi;
 • Layihənin adı: Xırdalan şəhər və Abşeron rayon ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin komyuter təlimi; Donor: Qafqaz Universiteti, Abşeron Rayon Təhsil Şöbəsi; Vəzifə: Layihə rəhbəri, Təlimçi;
 • Layihənin adı: Sumqayıt şəhər və Xızı rayonu ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin Veb layihələndirilməsi üzrə təlimi; Donor: Qafqaz Universiteti, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Təhsil şöbəsi; Vəzifə: Layihə rəhbəri, Təlimçi;
 • Layihənin adı: Microsoft Vista, Microsoft Office Azərbaycan dilində lokalizasiyası; Donor: Microsoft, SINAM; Vəzifə: Tərcümə qrupunun üzvü;
 • Layihənin adı: Sumqayıt şəhər orta ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin komyuter təlimi; Donor: Qafqaz Universiteti, Sumqayıt şəhər Təhsil Şöbəsi, Azərbaycan Avrasiya Fondu, Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi; Vəzifə: Koordinator, Təlimçi;

Üzv olduğu elmi qurumlar

 • IEEE Computer Society Membership Senior Member 13-jun-2023

 • IEEE Senior Member 13-jun-2023

 • CSTA+ (Computer Science Teachers Association) Member 01-jan-2023

 • CSTA (Computer Science Teachers Association) Member 01-jan-2018

 • ACM Professional Membership, Professional Member 01-may-2014

 • IEEE member 15-dec-2011

 • ACM Student Membership, Student member 01-oct-2005

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • "Certificate of Completion Java Fundamental and Programming", ORACLE Academy ; 2015

 • "ECDL Foundation Certificate awarded to ... has successfully completed the ECDL certification (modules 1-7)", ECDL Foundation ; 2014

 • "Fəxri Fərman - Azərbaycanda təhsilin inkişafi sahəsində xidmətlərinə görə ", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ; 2013

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında IV yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz U7 komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2012

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında III yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz U3 komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2012

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında I yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Programmers komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2012

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 2 of Qafqaz University, Vekua Programming Cup 2012, Collegiate competition, Kutaisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming ; 2012

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Vekua Programming Cup 2012, Collegiate competition, Kutaisi/Georgia (III DIPLAMA)", Association of Support of Programming ; 2012

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 3 of Qafqaz University, Vekua Programming Cup 2012, Collegiate competation, Kutaisi/Georgia (Honorable Mention)", Association of Support of Programming ; 2012

 • "CERTIFICATE of PARTICIPAITION- ... has participation in the Training of Trainers Workshop on Primer Series on ICTD for Youth Primer 1: An Introduction to ICT for Development", UNITED NATIONS APCICT-ESCAP ; 2012

 • "CERTIFICATE of PARTICIPAITION- ... has participation in the Tutoring Session on MODULE 1 "The Linkage between ICT Applications and Meaningful Development" & MODULE 2 "ICT for Development Policy, Process and Governance"", UNITED NATIONS APCICT-ESCAP ; 2012

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 2 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2012, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming ; 2012

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2012, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming ; 2012

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2012-2013, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2012

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2012-2013, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2012

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Tələbələrin Respublika fənn olimpiadasının İnformatika bölməsinin işində davamlı və məhsuldar fəaliyyətinə görə təltif olunur", Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyindən ; 2012

 • "CERTIFICATE of PARTICIPATION First International Workshop on Information Security hold by Qafqaz University between 19-20 June 2012", IEEE Computer Society Azerbaijan Chapter, Qafqaz University, Lancelot Institute, BM Technologies, Bitdefender ; 2012

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2011-2012, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2011

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2011-2012, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2011

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında I yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Programmers komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2011

 • "DİPLOM - İKT üzrə kitab nominasiyası üzrə III yer (Fərdi kompyuterin element vasitələri və periferiya qurğuları - dərs vəsaiti)", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2010

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2010-2011, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2010

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında IV yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Şahinləri komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2010

 • "CERTIFICATE - Jury Member of the IV INEPO EUROASIA organized in Baku on April 7-11, 2010 ", INEPO EUROASIA ; 2010

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 2 of Qafqaz University, Vekua Programming Cup 2010, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (Honorable Mention)", Association of Support of Programming ; 2010

 • "CERTIFICATE - ... has successfully complated the InWent programme Institution Building and Human Resource Development for eLearning in the Caucasus (June-November 2009)", InWEnt ; 2009

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2009-2010, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2009

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2009-2010, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2009

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında II yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Şahinləri komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2009

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2009, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming ; 2009

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 3 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2009, Collegiate competition, Tbilisi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming ; 2009

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2008-2009, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2008

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2008-2009, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2008

 • "CERTIFICATE - The participation of in the English language course on level: Intermediate", Master Class ; 2008

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında I yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Şahinləri komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2008

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2008, Collegiate competition, Batumi/Georgia (III DIPLOMA)", Association of Support of Programming ; 2008

 • "FƏXRİ FƏRMAN - Ali məktəb tələbələri arasında informatika üzrə Ümumrespublika olimpiadasında I yer tutmuş Qafqaz Universitetinin Qafqaz Şahinləri komandasının rəhbəri", Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ; 2007

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2007-2008, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2007

 • "Fəxri Fərman - Azərbaycanda təhsilin inkişafi sahəsində xidmətlərinə görə ", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ; 2007

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2007-2008, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2007

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 2 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2007, Collegiate competition, Batumi/Georgia (Honorable Mention)", Association of Support of Programming ; 2007

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team Baku Qafqaz U 1 of Qafqaz University, Open Southern Caucasus Championship 2007, Collegiate competition, Batumi/Georgia (Honorable Mention)", Association of Support of Programming ; 2007

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2006-2007, Asia Programming Contest Tehran Site (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2006

 • "DİPLOM - II Respublika Kitab Satış-Sərgisi çərçivəsində OXUCU SEÇİMİ nominasiyası üzrə I mükafata layiq görülmüşdür (İnformatika və kompyuterləşmənin əsasları - dərslik)///www.kitabklubu.org/sergi_arxivi2.htm", Kitab Klubu ; 2006

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the teams of Qafqaz University ACM ICPC 2005-2006, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Honorable Mention)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2005

 • "CERTIFICATE of ACHIEVEMENT - awarded to Coach of the team of Qafqaz University ACM ICPC 2005-2006, North-Eastern European Regional Contest Southern-Caucasian Group (Champion of Azerbaijan)", ACM (Association for Computing Machinery) ; 2005

 • "CERTİFİKA - 04.11.2000-02.12.2000 tarixleri arasında Hizmetiçi Eğitim Kursunda Yönetim Organizasyon, İş Hayatında Davranış ve Oryantasyon seminerlerinde katıldığına göre", Qafqaz Universitesi ; 2000

Avtobioqrafiya