Bilal Dədəyev Mirzəbala

Haqqında

  Bölmə: Ümumi fənlər
  Vəzifə: Dosent
  Yaş: 50
  Ailə vəziyyəti: Evli

  Azərbaycan : Səlis
  Türk : Səlis
  Rusca : Yaxşı
  İngilis : Zəif

  Word, Excell, powerpoint, internet

Təhsil

 • Doktorantura 06-NOV-07

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Tarix Elmləri Namizədi

  Diplom EN № 04766

 • Magistratura 08-NOV-01

  Selcuq Universiteti Azərbaycanın yeni və ən yeni tarix ixtisaslaşması

  Diplom 1072

 • Bakalavriat 20-JUN-97

  Selcuq Universiteti Tarix

  Diplom 5754

İş təcrübəsi

 • 01-OCT-12 Davam edir
  Dosent

  Qafaz University

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-05 Davam edir
  baş müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Dədəyev B. 16. yüzyıl Osmanlı Saraylarında Azerbaycanlı Hattat ve Katipler. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Türkiyə. 2017;81:89-113
 • Dədəyev B. Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel İlişkilerinde Karadeniz Bölgesindeki Bazı Aşiretler ve Önemli Şahısların Rolü (15. yüzyıl ve 16. yüzyılın I, yarısında) . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. Türkiyə. 2016;8:251-277
 • Dədəyev B. Sosyo-kültürel İlişkiler Bağlaminda 15.Yüzyil - 16.Yüzyilin İlk Çeyreğinde Anadolu'dan Azerbaycan'a Türkmen Göçleri . Türk Kültürü və Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi, Bahar/Spring. Türkiyə. 2016;77:103-125
 • Dədəyev B. 15. Yüzyilda Anadolu'dan Azerbaycan'a Toplu Göçler . Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2015;2(3):149-159
 • Ramazan U, Tofiq N, Dədəyev B. Osmanlı İmparatorluğu'nda Baş Mimarlığa Kadar Yükselen Tebrizli Mimar Ali'nin Hayatı ve Eserleri. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140. Türkiyə. 2014;4(9):329-340
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətində şahnamə yazma ənənəsi və azərbaycanlı şahnaməçilər (XV-XVI əsrlər) . Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2014;2(2):155-165
 • Dədəyev B. Yeni Çağ Devri Osmanlı Devleti'nde Yaşamış Karabağlı Alimler. Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2014;1(2):4-14
 • Dədəyev B. Dağlık Karabağda Nüfus Hareketleri. Sosial Bilimler Araştırma Dergisi, Haydar Aliyevin Anısına. Türkiyə. 2013;22(11):29-43
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətində yaşamış azərbaycanlı xəttatlar (XV əsrin II yarısı-XVI əsr). Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2013;2(1):185-202
 • Yılmaz P, Dədəyev B. Demokrasi Devri çok Partili Hayat Sürecinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2012;34:11-21
 • Dədəyev B. Karabağın ermenileştirilme tarihine dair. Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2011;32:29-42
 • Ramazan Uslu , Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “XIX əsrin III rübündə Osmanlı dövlətində iqtisadi-ictimai-siyasi vəziyyətin beynalxalq münasibətlərə təsiri”. Journal of Qafqaz University, Hüquq, Tarix və Politologiya. Azərbaycan. 2010;30:1-13, url: [1]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Rus işğalına qədər Qarabağ-Osmanlı dövləti münasibətlərinə dair”. Journal of Qafqaz University, filologiya və pedoqogika. Azərbaycan. 2010;30:99-109, url: [2]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Sultan Yaqub dövründə Ağqoyunlu-Osmanlı münasibətləri və Səfəvi təriqəti”. Xəbərlər-tarix, fəlsəfə, hüquq, AMEA,. Azərbaycan. 2010;1-2:58-72
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Osmanlı Eğitimine Katkıda Bulunan Bazı Azerbaycan Müderrisleri (15. Yüzyılın II Yarısı ve 16. Yüzyılın I Yarısında)”. Journal of Qafqaz Universtiy. Azərbaycan. 2009;26:215-223, url: [3]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Çaldıran Savaşı’na Kadar Osmanlı - Safevi İlişkilerine Kısa Bir Bakış”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2. Türkiyə. 2009;6:127-135, url: [4]
 • Bilal Dədəyev , Yusuf Küçükdağ , Dədəyev B. “Safevîler’in Nesebine Farklı Bir Bakış”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2. Türkiyə. 2009;6:415-424, url: [5]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “15 -16. Yüzyıllar Osmanlı - Azerbaycan İlişkileri Bağlamında Osmanlı Devleti ve Halvetiye Tarikatı” . Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6,. Türkiyə. 2009;1:91-106, url: [6]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti İlişkileri”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1. Türkiyə. 2008;5:205-223, url: [7]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Azerbaycan-Osmanlı Ekonomik İlişkileri (1450-1520)”. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2006;18:105-112, url: [8]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Karabağ Hanlığı (1747-1822)”. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi. Türkiyə. 2002;136:163-218
 • Dədəyev B. Osmanlı mədəni həyatına töhfə vermiş azərbaycanlı rəssam-şair Şahqulu Pənahi. Geostrategiya. 2017;39(03):56-58
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətində azərbaycanlı xəttat Rəcəb Rəvani. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbəırləri . 2016;2(2016):180-183
 • Dədəyev B. Анатолийские Учёные XV Века Сыгравшие Важную Роль В Развитии Азербайджано-Османских Общественно-Культурных Взаимосвязей. Tarix və onun problemleri, BDU. 2016;3(-):39-47
 • Dədəyev B. Azərbaycanın mühacir şairi Osmanlı şahnaməçisi Əflatun Şirvani. Geostrategiya. 2016;33(03):21-24
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətində şahnaməçi azərbaycanlı alimlərdən biri olan Fətulla Arifi Çələbi . Geo-Strategiya, Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal, . 2015;30(6):61-67
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Azərbaycan ilə Osmanlı dövləti arasında olan ictimai münasibətlərdəki köç hadisələri (1450-1512)”, . Mədəniyyət Dünyası, elmi-nəzəri məcmuə. 2006;12:263-270
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Osmanlı dövlətində fəaliyyət göstərmiş azərbaycanlı təbiblər haqqında (XV-XVI əsrlər)”. Elmi Axtarışlar, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu,. 2006;18:303-307
 • Dədəyev B. Təbrizli Memar Əli . Mədəniyyət.az, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. 2015;296(10):80-83
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Dədəyev B. Osmanlı mədəni həyatına töhfə vermiş azərbaycanlı rəssam-şair Şahqulu Pənahi. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ilinə həsr olunmuş I Gənc Tədqiqtçıların Beynalxalq Konferansı, BMU. Azərbaycan. May 2017:1100-1101
 • Dədəyev B. Osmanlı ədəbi irsinin inkişafında önəmli rol oynayan azərbaycanlı şahnaməşi şair Nitqi Şirvani. "Türkoloji Elmi-Mədəni Hərəkatda Ortaq Dəyərlər və Yeni Çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2016:287-291
 • Dədəyev B. Bilinmeyen Yönleriyle Mimar Acem Ali. İNOCTE-2016, october 7-9, 2016 Sarajevo. Bosniya və Herseqovina. Oktyabr 2016:111-126
 • Dədəyev B. Bilinmeyen Yönleriyle Şehnameci Fethullah Arifi Çelebi (v.960/1562) . IV. Uluslararasi Türk Sanatlari, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikler, 14-16 Mayıs-2015, Konya. . Türkiyə. May 2016:165-170
 • Yusuf K, Dədəyev B. Azerbaycan Kökenli Osmanlı Devlet ve kültür adamı turak Bey/Turak Çelebi (ö. 1562). V. Uluslararası Türk sanatı, tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 13-16 aprel 2016-Komrat/Moldova. Moldova. Aprel 2016:141-147
 • Dədəyev B. Osmanlı elmi fikrinin inkişafında əməyi keçən Sənanəddin Yusif Bərdəizadə Gəncəvi . Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konferans 15-16 oktyabr 2015, Gəncə. Azərbaycan. Oktyabr 2015:148-151
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətinin şahnaməçi şairi Əflatun Şirvani . Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Tezisləri. Azərbaycan. Aprel 2015:1473-1474
 • Dədəyev B. 1905-1906-cı illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınların səbəb və nəticəl. Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir beynəlxalq elmi konferansın materialları, Sumqayıt. Azərbaycan. Aprel 2015:285-288
 • Dədəyev B. Osmanlı-Azerbaycan-Orta Asya Sosyo-Kültürel İlişkilerinde Önemli Rol Oynayan Bazı Ünlü Şahıslar (15. yüzyılın II yarısı ve 16. yüzyılın I yarısında). Kafkasya Universiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi 25-27 Eylül 2013. Türkiyə. Sentyabr 2014:802-813
 • Dədəyev B. II Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Selçuklularda Bilim ve düşünce -19-21 Ekim 2011/Konya. Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konferansın materialları, 05-07 may . Azərbaycan. May 2014:167-170
 • Dədəyev B. Azərbaycan ilə Osmanlı dövləti arasında yaşanan ictimai-mədəni münasibətlərdə Xəlvətiyyə təriqətini yeri (XV-XVI əsrlər). "Kafkasyadan Anadoluya Kültür Köprülerimiz", Uluslararası Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik Sempozyumu Bildiri Kitabı Eskişehir, 21-23 Kasım 2013, Bakü, 25-27 Kasım 2013. Azərbaycan. Noyabr 2013:563-578
 • Tofiq N, Dədəyev B. Bir Bilim Kurumu olan Meraga Rasathanesi. II Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Selçuklularda Bilim ve düşünce -19-21 Ekim 2011/Konya. Türkiyə. Yanvar 2013:129-153
 • Dədəyev B. XV əsrin sonu - XVI əsrin əvvəllərində Osmanlı-Nəqşibəndi təriqəti əlaqələrinin formalaşmasında Azərbaycanın rolu. AMEA, “Orta əsrlər şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı” Akademik Ziya Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları. Azərbaycan. May 2012:254-257
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “15-16. Yüzyıllar Azerbaycan-Osmanlı Kültürel İlişkilerinde Mühum Rol oynayan Bazı Şairler”, . The İnternatianal Symposium Modern Developmental Trends and Turkİc World 29-31 May 2009-Baku, Xəzər Universteti Azərbaycan araşdırmaları jurnalı, cild 10-sayı 3-4; cild 11-sayı 1-4; cild 12-sayı 1-2, . Azərbaycan. İyun 2007:379-390
 • Bilal Dədəyev , Yusuf Küçükdağ , Dədəyev B. “Rusya’nın XIX. Yüzyılın Başlarında Kafkasya’ya Yerleşme Siyaseti”,. Sekizinci Askeri tarih Semineri Bildirileri I, XIX. Ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar (24-26 Ekim 2001-İstanbul),. Türkiyə. Mart 2003:167-176
 • Milli konfranslar
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Hürufilik və Osmanlı dövləti”. Azərbaycanın inkişafı strategiyası və aktual elmi problemlər”Respublika Elmi Konfransı, 7 may-2011. May 2011:142-146
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Osmanlı dövlətinin ilk baş memarı Təbrizli Memar Əli (ö. 1538)”. Gənc Tədqiqatçiların Ümumrespublika Elmi Konfransı Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Qafqaz Universiteti 06-07 may Bakı-2010. May 2010:235-236
 • Kitablar
 • Tofiq N, Dədəyev B. Azərbaycan Respublikasında təhsil alan xarici tələbələr üçün Azərbaycan tarixi. Qafqaz Universiteti nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2015
 • Mahmudlu C, Dədəyev B, Əbilov Ş. Qarabağ 99 sualda. CBS. Bakı/Azərbaycan. 2014
 • Dədəyev B. Qarabağ bildiklərimiz və bilmədiklərimiz-Qarabağ xanlığının idarə sistemi, ictimai-iqtisadi, mədəni, etnik vəziyyəti və ordusu. 002. şərq-qərb. Bakı/Azərbaycan. 2010:151-168
 • Osman Nuri A, Reha Y, Vəfaddin İ, Dədəyev B. Karabağ Savaşı: Siyasi-Hukuki-Ekonomik Analiz. 004. İlay MMC. Bakı/Azərbaycan. 2008
 • Digər
 • Namiq M, Dədəyev B. Ahi Tevekkül zaviyesi . Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları. Türkiyə. Dekabr 2014:186
 • Namiq M, Dədəyev B. Ahi Nurullah zaviyesi . Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı . Türkiyə. Dekabr 2014:148-149
 • Namiq M, Dədəyev B. Cömert Kasap Türbesi . Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları. Türkiyə. Dekabr 2014:330-331
 • Dədəyev B. Karabağ Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri. Dağlık Karabağ Üzerine Yazılar, Hazırlayanlar: Cavid Qasımlı və Ertan Efegil, İstanbul. Türkiyə. Avqust 2014:17-28

Mükafatlar, Sertifikatlar

 • ""Multikulturalizmə giriş" və "Azərbaycan Multikulturalizmi" tədris proqramları", Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ; 2017

 • "Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi və fəal təlim", İnkişaf Elmi Mərkəzi ; 2013

 • "Boloniya prosesi kontekstində Azərbyacan təhsili", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti və Naxçıvan Dövlət Universiteti ; 2007

Avtobioqrafiya