Bilal Dədəyev Mirzəbala

Haqqında

  Bölmə Department of Social Sciences
  Vəzifə Head of Department
  Yaş 48
  Ailə vəziyyəti Evli

  Azerbaijani Fluent
  Turkish Fluent
  Russian Good
  English Elementary

  Word, Excell, powerpoint, internet

Təhsil

 • Doctorate 06-NOV-07

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Tarix Elmləri Namizədi

  Diplom EN № 04766

 • Master 08-NOV-01

  Selcuq Universiteti Azərbaycanın yeni və ən yeni tarix ixtisaslaşması

  Diplom 1072

 • Bachelor 20-JUN-97

  Selcuq Universiteti Tarix

  Diplom 5754

İş təcrübəsi

 • 01-OCT-12 Davam edir
  Dosent

  Qafaz University

  Azerbaijan/Bakı

 • 01-FEB-05 Davam edir
  baş müəllim

  Qafqaz Universiteti

  Azerbaijan/

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Dədəyev B. 16. yüzyıl Osmanlı Saraylarında Azerbaycanlı Hattat ve Katipler. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Turkey. 2017;81:89-113
 • Dədəyev B. Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel İlişkilerinde Karadeniz Bölgesindeki Bazı Aşiretler ve Önemli Şahısların Rolü (15. yüzyıl ve 16. yüzyılın I, yarısında) . Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. Turkey. 2016;8:251-277
 • Dədəyev B. Sosyo-kültürel İlişkiler Bağlaminda 15.Yüzyil - 16.Yüzyilin İlk Çeyreğinde Anadolu'dan Azerbaycan'a Türkmen Göçleri . Türk Kültürü və Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi, Bahar/Spring. Turkey. 2016;77:103-125
 • Dədəyev B. 15. Yüzyilda Anadolu'dan Azerbaycan'a Toplu Göçler . Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2015;2(3):149-159
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətində şahnamə yazma ənənəsi və azərbaycanlı şahnaməçilər (XV-XVI əsrlər) . Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2014;2(2):155-165
 • Dədəyev B. Yeni Çağ Devri Osmanlı Devleti'nde Yaşamış Karabağlı Alimler. Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2014;1(2):4-14
 • Ramazan U, Tofiq N, Dədəyev B. Osmanlı İmparatorluğu'nda Baş Mimarlığa Kadar Yükselen Tebrizli Mimar Ali'nin Hayatı ve Eserleri. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140. Turkey. 2014;4(9):329-340
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətində yaşamış azərbaycanlı xəttatlar (XV əsrin II yarısı-XVI əsr). Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2013;2(1):185-202
 • Dədəyev B. Dağlık Karabağda Nüfus Hareketleri. Sosial Bilimler Araştırma Dergisi, Haydar Aliyevin Anısına. Turkey. 2013;22(11):29-43
 • Yılmaz P, Dədəyev B. Demokrasi Devri çok Partili Hayat Sürecinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2012;34:11-21
 • Dədəyev B. Karabağın ermenileştirilme tarihine dair. Journal of Qafqaz - Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2011;32:29-42
 • Ramazan Uslu , Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “XIX əsrin III rübündə Osmanlı dövlətində iqtisadi-ictimai-siyasi vəziyyətin beynalxalq münasibətlərə təsiri”. Journal of Qafqaz University, Hüquq, Tarix və Politologiya. Azerbaijan. 2010;30:1-13, url: [1]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Rus işğalına qədər Qarabağ-Osmanlı dövləti münasibətlərinə dair”. Journal of Qafqaz University, filologiya və pedoqogika. Azerbaijan. 2010;30:99-109, url: [2]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Sultan Yaqub dövründə Ağqoyunlu-Osmanlı münasibətləri və Səfəvi təriqəti”. Xəbərlər-tarix, fəlsəfə, hüquq, AMEA,. Azerbaijan. 2010;1-2:58-72
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Osmanlı Eğitimine Katkıda Bulunan Bazı Azerbaycan Müderrisleri (15. Yüzyılın II Yarısı ve 16. Yüzyılın I Yarısında)”. Journal of Qafqaz Universtiy. Azerbaijan. 2009;26:215-223, url: [3]
 • Bilal Dədəyev , Yusuf Küçükdağ , Dədəyev B. “Safevîler’in Nesebine Farklı Bir Bakış”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2. Turkey. 2009;6:415-424, url: [4]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Çaldıran Savaşı’na Kadar Osmanlı - Safevi İlişkilerine Kısa Bir Bakış”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2. Turkey. 2009;6:127-135, url: [5]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “15 -16. Yüzyıllar Osmanlı - Azerbaycan İlişkileri Bağlamında Osmanlı Devleti ve Halvetiye Tarikatı” . Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6,. Turkey. 2009;1:91-106, url: [6]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti İlişkileri”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1. Turkey. 2008;5:205-223, url: [7]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Azerbaycan-Osmanlı Ekonomik İlişkileri (1450-1520)”. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2006;18:105-112, url: [8]
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Karabağ Hanlığı (1747-1822)”. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi. Turkey. 2002;136:163-218
 • Dədəyev B. Osmanlı mədəni həyatına töhfə vermiş azərbaycanlı rəssam-şair Şahqulu Pənahi. Geostrategiya. 2017;39(03):56-58
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətində azərbaycanlı xəttat Rəcəb Rəvani. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbəırləri . 2016;2(2016):180-183
 • Dədəyev B. Анатолийские Учёные XV Века Сыгравшие Важную Роль В Развитии Азербайджано-Османских Общественно-Культурных Взаимосвязей. Tarix və onun problemleri, BDU. 2016;3(-):39-47
 • Dədəyev B. Azərbaycanın mühacir şairi Osmanlı şahnaməçisi Əflatun Şirvani. Geostrategiya. 2016;33(03):21-24
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətində şahnaməçi azərbaycanlı alimlərdən biri olan Fətulla Arifi Çələbi . Geo-Strategiya, Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal, . 2015;30(6):61-67
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Azərbaycan ilə Osmanlı dövləti arasında olan ictimai münasibətlərdəki köç hadisələri (1450-1512)”, . Mədəniyyət Dünyası, elmi-nəzəri məcmuə. 2006;12:263-270
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Osmanlı dövlətində fəaliyyət göstərmiş azərbaycanlı təbiblər haqqında (XV-XVI əsrlər)”. Elmi Axtarışlar, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu,. 2006;18:303-307
 • Dədəyev B. Təbrizli Memar Əli . Mədəniyyət.az, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. 2015;296(10):80-83
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Dədəyev B. Osmanlı mədəni həyatına töhfə vermiş azərbaycanlı rəssam-şair Şahqulu Pənahi. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ilinə həsr olunmuş I Gənc Tədqiqtçıların Beynalxalq Konferansı, BMU. Azerbaijan. May 2017:1100-1101
 • Dədəyev B. Osmanlı ədəbi irsinin inkişafında önəmli rol oynayan azərbaycanlı şahnaməşi şair Nitqi Şirvani. "Türkoloji Elmi-Mədəni Hərəkatda Ortaq Dəyərlər və Yeni Çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq Konfrans. Azerbaijan. November 2016:287-291
 • Dədəyev B. Bilinmeyen Yönleriyle Mimar Acem Ali. İNOCTE-2016, october 7-9, 2016 Sarajevo. Bosnia and Herzegovina. October 2016:111-126
 • Dədəyev B. Bilinmeyen Yönleriyle Şehnameci Fethullah Arifi Çelebi (v.960/1562) . IV. Uluslararasi Türk Sanatlari, Tarihi ve Folkloru Kongresi/ Sanat Etkinlikler, 14-16 Mayıs-2015, Konya. . Turkey. May 2016:165-170
 • Yusuf K, Dədəyev B. Azerbaycan Kökenli Osmanlı Devlet ve kültür adamı turak Bey/Turak Çelebi (ö. 1562). V. Uluslararası Türk sanatı, tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 13-16 aprel 2016-Komrat/Moldova. Moldova, Republic of. April 2016:141-147
 • Dədəyev B. Osmanlı elmi fikrinin inkişafında əməyi keçən Sənanəddin Yusif Bərdəizadə Gəncəvi . Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konferans 15-16 oktyabr 2015, Gəncə. Azerbaijan. October 2015:148-151
 • Dədəyev B. Osmanlı dövlətinin şahnaməçi şairi Əflatun Şirvani . Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Tezisləri. Azerbaijan. April 2015:1473-1474
 • Dədəyev B. 1905-1906-cı illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınların səbəb və nəticəl. Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir beynəlxalq elmi konferansın materialları, Sumqayıt. Azerbaijan. April 2015:285-288
 • Dədəyev B. Osmanlı-Azerbaycan-Orta Asya Sosyo-Kültürel İlişkilerinde Önemli Rol Oynayan Bazı Ünlü Şahıslar (15. yüzyılın II yarısı ve 16. yüzyılın I yarısında). Kafkasya Universiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi 25-27 Eylül 2013. Turkey. September 2014:802-813
 • Dədəyev B. II Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Selçuklularda Bilim ve düşünce -19-21 Ekim 2011/Konya. Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konferansın materialları, 05-07 may . Azerbaijan. May 2014:167-170
 • Dədəyev B. Azərbaycan ilə Osmanlı dövləti arasında yaşanan ictimai-mədəni münasibətlərdə Xəlvətiyyə təriqətini yeri (XV-XVI əsrlər). "Kafkasyadan Anadoluya Kültür Köprülerimiz", Uluslararası Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik Sempozyumu Bildiri Kitabı Eskişehir, 21-23 Kasım 2013, Bakü, 25-27 Kasım 2013. Azerbaijan. November 2013:563-578
 • Tofiq N, Dədəyev B. Bir Bilim Kurumu olan Meraga Rasathanesi. II Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Selçuklularda Bilim ve düşünce -19-21 Ekim 2011/Konya. Turkey. January 2013:129-153
 • Dədəyev B. XV əsrin sonu - XVI əsrin əvvəllərində Osmanlı-Nəqşibəndi təriqəti əlaqələrinin formalaşmasında Azərbaycanın rolu. AMEA, “Orta əsrlər şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı” Akademik Ziya Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları. Azerbaijan. May 2012:254-257
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “15-16. Yüzyıllar Azerbaycan-Osmanlı Kültürel İlişkilerinde Mühum Rol oynayan Bazı Şairler”, . The İnternatianal Symposium Modern Developmental Trends and Turkİc World 29-31 May 2009-Baku, Xəzər Universteti Azərbaycan araşdırmaları jurnalı, cild 10-sayı 3-4; cild 11-sayı 1-4; cild 12-sayı 1-2, . Azerbaijan. June 2007:379-390
 • Bilal Dədəyev , Yusuf Küçükdağ , Dədəyev B. “Rusya’nın XIX. Yüzyılın Başlarında Kafkasya’ya Yerleşme Siyaseti”,. Sekizinci Askeri tarih Semineri Bildirileri I, XIX. Ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar (24-26 Ekim 2001-İstanbul),. Turkey. March 2003:167-176
 • Milli konfranslar
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Hürufilik və Osmanlı dövləti”. Azərbaycanın inkişafı strategiyası və aktual elmi problemlər”Respublika Elmi Konfransı, 7 may-2011. May 2011:142-146
 • Bilal Dədəyev , Dədəyev B. “Osmanlı dövlətinin ilk baş memarı Təbrizli Memar Əli (ö. 1538)”. Gənc Tədqiqatçiların Ümumrespublika Elmi Konfransı Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Qafqaz Universiteti 06-07 may Bakı-2010. May 2010:235-236
 • Kitablar
 • Tofiq N, Dədəyev B. Azərbaycan Respublikasında təhsil alan xarici tələbələr üçün Azərbaycan tarixi. Qafqaz Universiteti nəşriyyatı. Bakı/Azerbaijan. 2015
 • Mahmudlu C, Dədəyev B, Əbilov Ş. Qarabağ 99 sualda. CBS. Bakı/Azerbaijan. 2014
 • Dədəyev B. Qarabağ bildiklərimiz və bilmədiklərimiz-Qarabağ xanlığının idarə sistemi, ictimai-iqtisadi, mədəni, etnik vəziyyəti və ordusu. 002. şərq-qərb. Bakı/Azerbaijan. 2010:151-168
 • Osman Nuri A, Reha Y, Vəfaddin İ, Dədəyev B. Karabağ Savaşı: Siyasi-Hukuki-Ekonomik Analiz. 004. İlay MMC. Bakı/Azerbaijan. 2008
 • Digər
 • Namiq M, Dədəyev B. Ahi Tevekkül zaviyesi . Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları. Turkey. December 2014:186
 • Namiq M, Dədəyev B. Ahi Nurullah zaviyesi . Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı . Turkey. December 2014:148-149
 • Namiq M, Dədəyev B. Cömert Kasap Türbesi . Ahilik Ansiklopedisi. I. cilt. Ankara, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları. Turkey. December 2014:330-331
 • Dədəyev B. Karabağ Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri. Dağlık Karabağ Üzerine Yazılar, Hazırlayanlar: Cavid Qasımlı və Ertan Efegil, İstanbul. Turkey. August 2014:17-28

Mükafatlar, Sertifikatlar