Yadullah Babayev (Ph.D) « Back
Yadullah Babayev
Department: Mechanical Engineering
Position: Head of Department
E-mail:
Education
 • Doctorate, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Texniki elmlər. - 2013 Jan. Diplom #FD 07826
 • Master, Azərbaycan Texniki Universiteti, Maşınqayırma və material emalı. - 2000 Jun. Diplom #MNA 001288
 • Bachelor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mexanika mühəndisliyi. - 1998 Feb.
Job experience
 • Head of Civil Engineering Department, Baku Engineering University. Baku/Azerbaijan. Feb 2017 - Sep 2017
 • Head of Department, Baku Engineering University Mechanical Engineering Department. Baku/Azerbaijan. Feb 2017 - present
 • Associate Professor , Baku Engineering University Mechanical Engineering Department. Baku/Azerbaijan. Feb 2017 - present
 • Head of Civil Engineering Department, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Oct 2016 - Feb 2017
 • Head of Mechanical Engineering Department, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Sep 2016 - Feb 2017
 • Fulbright Scholar, University of Arkansas. Little Rock, AR/United States. Aug 2015 - Sep 2016
 • Director of the QUTECHNOPARK Bord, Qafqaz University . Baku/Azerbaijan. Sep 2012 - May 2014
 • Head of Mechanical Engineering Department, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Aug 2011 - Nov 2013
 • Dean of Engineering Faculty, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Jul 2011 - Jul 2015
 • Associate Professor at Mechanical Engineering Department, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Feb 2011 - Feb 2017
 • Head of Industrial Engineering Department, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Sep 2007 - Aug 2011
 • Chief of Quality Managment System, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Dec 2006 - Sep 2008
 • Vice dean of Engineering Faculty, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Mar 2006 - Aug 2010
 • Senior Lecturer, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Oct 2003 - Feb 2011
 • Deputy Chearman , Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Nov 2002 - Sep 2007
 • Lecturer, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. May 1998 - Oct 2003
Publications
  Publications
 • Babayev Y, Həsənov S, Hüseynov O, Həsənli A, Şirzadov F. TİG ÜSULU İLƏ SƏTHİ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ ÇUQUNUN TRİBOTEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜQAİSƏLİ TƏDQİQİ. Journal of Qafqaz - Mexanika və Sənaye Mühəndisliyi. Azerbaijan. 2016;1(4):102-108, url: [1]
 • Fatih KAHRAMAN , Yadullah BABAYEV , Ayça DEMİRER , Babayev Y. HVOF YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI. Journal of Qafqaz University, Mechanical&Industrial Engineering. Azerbaijan. 2013;1:5, url: [2]
 • Kadir DEMIRKIRAN , Ozgur KARABASH , Yadullah BABAYEV , Cevdet MERICH , Babayev Y. AN INVESTIGATION OF THE WELD REGION OF AISI 304, AISI 316L AND AISI 431 STAINLESS STEELS JOINED BY GTAW. Journal of Qafqaz University, Mechanical&Industrial Engineering. Azerbaijan. 2013;1:9, url: [3]
 • Yadullah BABAYEV , Sənan QARAİSAYEV , Babayev Y. ÜÇ LAYLI QEYRİBİRCİNS ORTOTROP LÖVHƏLƏRİN ELASTİKİ ƏSAS ÜZƏRİNDƏ MƏXSUSİ RƏQSLƏRİ. “Journal of Qafqaz University”. Azerbaijan. 2012;34:6, url: [4]
 • Yadullah Babayev , Babayev Y. The Effect of Sintering Temperature and Duration on Wear Characteristics of Iron Based Powder Metal Parts. . Azerbaijan. 2011;32:7, url: [5]
 • Fatih Kahraman , Süleyman Karadeniz , Yadullah Babayev , Babayev Y. A New Approach on Diffusion Welding of Fe-Cu-C and Fe-Zn-C Powder Metal Parts. Materials and Manufacturing Processes. United Kingdom. 2010;25:5, url: [6]
 • Yadullah Babayev , Babayev Y. Toz metalürjisi ile üretilmiş iki metal parçanın düfuzyon kaynağıyla birleştirilmesinde sıcaklığın kaynak bölgesine etkisinin irdelenmesi. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2009;25:9, url: [7]
 • Süleyman Karadeniz , Yadullah Babayev , Fatih Kahraman , Babayev Y. The protective gases & their features used in GMAW. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2008;21:10, url: [8]
 • Yadullah Babayev , Əmirxan Səzairov , Babayev Y. Prizmatik Boşluqla Zəiflədilmiş Eksantrik Silindirik Çubuqla Gücləndirilmiş Düzgün Çoxbucaqlı Prizmatik Brusun Burulması. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2006;17:6
 • Babayev Y. Qeyri-xətti elastik lövhələrin əyilməyə hesablanması. Nəzəri və tədbiqi mexanika. 2014;3-4(35-36):84-86
 • Natiq H, Babayev Y, Əhmədov A. Əyilmədə gərginlikli vəziyyətin təyininin bir məsələsi barəsində. Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı. 2014;3:65-66
 • Süleyman Karadeniz , Yadullah Babayev , Fatih Kahraman , Babayev Y. Modifying the surface properties of Nickel based super alloys with plasma nitrating method. MakinaTek. 2008;123:6
 • International Conferences
 • Mustafa Akdağ , Yadullah Babayev , Babayev Y. Kompresör gövdesi imalatında toz metalürjisi alternatifi üzerine bir araştırma. 14. Uluslararası Malzeme –Metalürji Kongresi. Turkey. October 2009:10
 • Yadullah Babayev , Babayev Y. Mürəkkəb konfiqurasiyalı ovuntu qaynaq parçalarının alınmasında riyazi planlaşdırmanın tətbiqi. ELM VƏ TƏHSİLDƏ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ. Azerbaijan. September 2004:2
 • Əli Hacıyev , Yadullah Babayev , Babayev Y. Hardening of Pig-Iron Details by Laser Processing. Second İnternational Symposium on Mathematical&Computational Applicants. Azerbaijan. September 1999:1
 • Nəriman Rəsulov , Yadullah Babayev , Babayev Y. Operational Connections as Determining the Design of Technical Objects. Second International Symposium on Mathematical &Computational Applicants. Azerbaijan. September 1999:1
 • National Conferences
 • Arif Məmmədov , Süleyman Karadeniz , Yadullah Babayev , Babayev Y. Investigation of the tribological characteristics of Fe-Cu powder material mixture. Machine Design & Production Technologies Congress. September 2005:5
 • Others
 • Babayev Y. Engineering Qualification Standards in Azerbaijan. the International High Level Policy Forum and Workshop on Developing the Roadmap on Engineering Qualification Standardization. Tajikistan. March 2017
 • Babayev Y. Engineering Education in Azerbaijan. International meeting “Developing the Roadmap on Engineering Qualification Standardization”. Pakistan. January 2015
Science Organizations
 • IEEE - 25 May 2011
Awards and Certificates
 • "Internal Inspection (ISO 9001-2000)", TSE; 2004
 • "Statistical Process Control (ISO 9001-2000)", TSE; 2004
Last lessons
 • Master, "Engineering Design and Simulation"
 • Master, "Design Principles"
 • Bachelor, "Dynamics"
 • Bachelor, "Statics"
 • Bachelor, "Mechanics"
 • Bachelor, "CAD/CAM"
 • Bachelor, "Engineering Graphics"
IT Skills
 • Word Excel AutoCAD Solidwoks
Language skills
 • English - Fluent
 
 
 

©2018