Natiq Adilov (Ph.D) « Back
Natiq Adilov
Department: Translation and Interpretation
Position: Head of Department
Birth date: 29 October, 1981
Age: 38
Marital status: Married
E-mail:
Education
 • Fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. - 2018 Apr. Diplom #FD 11231
 • Master, Gəncə Dövlət Universiteti, Dilşünaslıq. - 2009 Feb. Diplom #MNB № 018304
 • Bachelor, Azərbaycan Dillər Universiteti, Tərcüməçi (İngilis dili). - 2004 Jun. Diplom #B № 016214
Job experience
 • Tərcümə və ingilis dili kafedrasının müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Nov 2018 - present
 • Tərcümə kafedrasının müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Feb 2017 - Nov 2018
 • SAT və İELTS təlimçisi, Müstəqil . /Azerbaijan. Jan 2017 - present
 • Tərcümə kafedrası müdiri, Qafaz University. Bakı/Azerbaijan. Dec 2016 - Feb 2017
 • SAT təlimçisi, Qafaz University. Bakı/Azerbaijan. Aug 2016 - Feb 2017
 • Tərcümə kafedrası. Baş müəllim/Kafedra müdir müavini, Qafqaz Universiteti. /Azerbaijan. Apr 2014 - Dec 2016
 • Tərcümə kafedrası. Müəllim/kafedra müdir müavini, Qafqaz Universiteti . Bakı/Azerbaijan. Sep 2012 - Apr 2014
 • IELTS təlimçi, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azerbaijan. Mar 2011 - Feb 2017
 • Tərcümə Bölməsi, müəllim, Qafqaz Univeristeti. Bakı/Azerbaijan. Jan 2011 - Sep 2012
 • Regionşünaslıq bölməsi baş laborant , Qafqaz Universitetii. Bakı/Azerbaijan. Sep 2010 - Jan 2011
 • Müstəqil tərcüməçi və dilmanc , Müstəqil. /Azerbaijan. Sep 2010 - present
 • Tədris işləri üzrə direktor muavini, Lənkəran Özəl Liseyi. /Azerbaijan. Aug 2009 - Aug 2010
 • İngilis dili müəllimi, dil fənləri üzrə metodbirləşmənin sədri , Gəncə Özəl Liseyi. /Azerbaijan. Aug 2007 - Sep 2009
 • İngilis dili müəllimi, Dədə Qorqud Özəl Liseyi . /Azerbaijan. Aug 2005 - Aug 2007
 • Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı, Tərcüməçi, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası. /Azerbaijan. Sep 2001 - Jan 2004
Publications
  Publications
 • Adilov N. Bədii nəsrdə Hun hökmdarı Attila haqqında tarixi reallıqların təcəssümü . Journal of Baku Engineering University. Azerbaijan. 2017;2017(2):131-138
 • Adilov N. Tərcümə sənətinin inkişafında tarixi hadisə və beynəlxalq qurumlarin rolu . Journal of Baku Engineering University. Azerbaijan. 2017;2017(1):76-83
 • Natiq Adilov , Adilov N. ТЕМА ГУННОВ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Intellectual Archive (Canada) . Canada. 2015;6 (2105) :109-114
 • Natiq Adilov , Adilov N. “Тема гуннов в американской прозе XX-XXI веков”. Poltava Korolenko State Pedagogical University, “Philology Science”, . Ukraine. 2013;13:16-22
 • Natiq Adilov , Adilov N. Translation of proper names to the Azerbaijani language. Journal of Qafqaz University . Azerbaijan. 2011;32:11-16
 • Adilov N. tərcümə prosesi və beynin fəaliyyəti . Elmi Xəbərlər (Sumqayıt Dövlət Universiteti. 2019;2019(1):səh. 4-7
 • Adilov N. Beynəlxalq ingilis dili imtahanlarında əsas qrammmatika qaydaları. Dil və Ədəbiyyat . 2018;2018(4):396-398
 • Adilov N. Beynəlxalq qurumlar və münasibətlər müstəvisində tərcümə. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2018;2018(4):7-11
 • Adilov N. Uilyam Dietriçin “Tanrının bəlası” və Maykl Kurtis Fordun “Attilanın qılıncı” romanlarında hun obrazları . Filologiya Məsələləri . 2018;2018(6):323-333
 • Adilov N. Hun hökmdarı Attilanın ölümünün folklor və bədii əsərlərdə əks olunması . Axtarışlar (Naxçıvan Milli Elmlər Akademiyası. 2018;2018(2):30-36
 • Natiq Adilov , Adilov N. Macar elmi bədii qaynaqlarında hun türkləri. Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi Xəbərlər. 2015;5:231-237
 • Natiq Adilov , Adilov N. Paniyalı Priskin “Bizans Tarixi” kitabı ingilis-amerikan ədəbiyyatında hun mövzusunda yazılan əsərlərin əsas qaynağı kimi. Filoloji Məsələlər. 2013;8:267-271
 • Natiq Adilov , Adilov N. “Tərkibində ev heyvan adları olan bəzi ingilis idiomlarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi və təhlili”, . Filoloji Məsələlər. 2013;3:130-134
 • Natiq Adilov , Adilov N. “Hun hökmdarı Attila və onun Qərbi Avropa elmi-bədii ədəbiyyatda dəyərləndirilməsi”. Bakı Slavyan Universiteti Elmi əsərləri (Dil Ədəbiyyat seriyası). 2013;1:148-152
 • Natiq Adilov , Adilov N. “Qərbi Avropa xalqları əfsanələrində hun mövzusu və onun müasir ədəbiyyatda işlənilməsi”. Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi Xəbərlər . 2013;1:192-198
 • Natiq Adilov , Adilov N. Hun mövzusu ingilis amerikan ədəbi tənqidi fikrində . Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri. 2012;3\2012 :85-89
 • Natiq Adilov , Adilov N. Uilyam Napierin "Attila" əsərində Hun obrazı. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2012;2(82) 2012:157-160
 • Natiq Adilov , Adilov N. Dillərarası əlaqə və tərcümə prosesində linqvistik problemlərin həlli. Dil və Ədəbiyyat. 2012;1(81):54-58, url: [1]
 • International Conferences
 • Adilov N. Tərcümə ixtisasında fənlərarası inteqrasiyanın əhəmiyyəti. Gənc Tədqiqatçıların 2-ci Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2018:1571-1572
 • Əliyev Y, Adilov N. Duolingo.com dil öyrədici internet səhifəsi və onun kütlə qaynaqlı tərcümə imkanları. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı Tezisləri. Azerbaijan. April 2016:2
 • Natiq Adilov , Adilov N. Orta esrler Avropa dramaturgiyasinda Attila obrazi. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azerbaijan. April 2015:1106-1107
 • Yaqub Əliyev , Natiq Adilov , Adilov N. İngilis dilindən bədii tərcümə problemləri. Luis Kerolun Alisa Möcüzələr diyarında əsəri timsalında. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konransı, Qafqaz Universiteti, Bakı, Azərbaycan. Azerbaijan. April 2015:1410-1411
 • Natiq Adilov və Yaqub Əliyev , Adilov N. Riyazi mətnlərin ingilis dilindən azərbaycancaya və tərsinə tərcüməsi problemləri. Gənc tədqiqatçıların II elmi konfransı . Azerbaijan. April 2014:526
 • Natiq Adilov , Adilov N. Amerikan ədəbiyyatinda “ağ maral” əfsanəsi və hunlar. Gənc tədqiqatçıların II elmi konfransı . Azerbaijan. April 2014:376
 • Natiq Adilov , Adilov N. MAYKL FİİLDİN “ATTİLA, MƏNİM ATTİLAM” DRAM ƏSƏRİNİN İDEYA BƏDİİ TƏHLİLİ . Gənc tədqiqatçıların I elmi konfransı . Azerbaijan. April 2013:557-558
 • Natiq Adilov , Adilov N. Comparative translation of some English phraseology into Azerbaijani and Turkish languages” . Gənc tədqiqatçıların I elmi konfransı . Azerbaijan. April 2013:593-594
 • Natiq Adilov , Adilov N. Modern Approaches to the Hunnic Empire in Western Literature . “İngilis dili və ədəbiyyatında yeni yanaşma metodları”. Azerbaijan. April 2012:158-159, url: [2]
 • National Conferences
 • Natiq Adilov , Adilov N. İngilis pyeslərində hun mövzusu. Gənc tədqiqatçıların və doktorantların XVIII elmi konfransı . December 2013:127-130
 • Natiq Adilov , Adilov N. Qafqaz Universitetində tərcümə təhsili. tərcümə, mədəniyyətlərarası kommunikasiya kimi. September 2012:1, url: [3]
 • Books
 • Adilov N. Azərbaycanca-ingiliscə danışıq kitabı. Altun kitab . Bakı/Azerbaijan. 2019:1-208
 • Adilov N. İngilis-amerikan ədəbiyyatında hun türkləri . . Bakı/Azerbaijan. 2018:5-160
 • Adilov N. Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-Azərbaycanca təhsil lüğəti. . Bakı/Azerbaijan. 2018:1-200, url: [4]
 • Others
 • Adilov N. İngiliscə-azərbaycanca və azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji terminlər lüğəti. azleks. Azerbaijan. February 2018:online , url: [5]
 • Adilov N. SAT Yazı və dil hissəsi üçün strategiya və metodlar . . Azerbaijan. February 2018:1-40
 • Adilov N. "Ilham Əliyev: Azərbaycan tolerantlıq nümunəsidir" kitabının ingilis dilinə TƏRCÜMƏSİ. . Azerbaijan. June 2016:616 səhifə
 • Adilov N. Gencler ucun İİKT kitabinin TƏRCÜMƏSİ. . Azerbaijan. June 2015
 • Adilov N. Keyfiyyətə nəzarət,əminliyi təmin edən tapşırıqlar və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar kitabının TƏRCÜMƏSİ. . Azerbaijan. September 2014:435
 • Natiq Adilov , Adilov N. Dinləmə və danışma-2 fənninin programı. . Azerbaijan. September 2014:5
 • Natiq Adilov , Adilov N. Mətbuat materiallarının tərcüməsi fənninin programı. . Azerbaijan. September 2014:5
 • Natiq Adilov , Adilov N. Hüquq və məhkəmə sənədlərinin tərcüməsi fənninin programı. . Azerbaijan. September 2014:5
 • Natiq Adilov , Adilov N. Sənədləşmə və terminologiya fənninin programı. . Azerbaijan. September 2014:5
 • Adilov N. İnkişaf üçün İKT-na giriş kitabının TƏRCÜMƏSİ . . Azerbaijan. September 2012:235
 • Adilov N. ABC: Azərbaycanın ən yaxşı qayğl layihəsi kitabının TƏRCÜMƏSİ. . Azerbaijan. April 2012:108
Projects
 • Project name: Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı ; Donor: Qafaz University; Position: Həm sədr ; 1 Apr 2015 - 1 Apr 2015;
 • Project name: Məktəb direktorlarının hazırliq kursu; Donor: AR Təhsil Nazirliyi; Position: Təlimçi ; 1 Jan 2015 - 1 May 2015;
 • Project name: Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə fənn kurikulumlarının tətbiqi ; Donor: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Dünya Bankı; Position: təlimçi; 26 Aug 2013 - 14 Sep 2013;
 • Project name: Azerbaijan-USA. vision for the future; Donor: SOCAR; Position: participant; 29 May 2013 - 29 May 2013;
 • Project name: EMİD ; Donor: Qafqaz Universiteti Tələbə Gənclər təşkilatı; Position: Məruzəçi; 3 May 2013 - 3 May 2013;
 • Project name: İELTS kursu ; Donor: Qafaz University; Position: təlimçi; 10 Oct 2012 - 10 May 2013;
 • Project name: Tərcüməşünaslığın müasir problemləri konfransı ; Donor: Qafqaz Universiteti; Position: Coordinator; 7 May 2012 - N/A;
 • Project name: İELTS\TOEFL kursu ; Donor: Qafaz University; Position: təlimçi; 10 Jun 2011 - 28 Dec 2013;
 • Project name: Tərcüməşünaslığın müasir problemləri konfransı ; Donor: Qafqaz Universiteti; Position: Coordinator; 13 May 2011 - N/A;
 • Project name: IELTS kursu; Donor: Qafaz University; Position: təlimçi; 1 Mar 2011 - 1 Jun 2011;
 • Project name: ABŞ yay məktəbi ; Donor: Cag Education Company; Position: Coordinator; 1 Jan 2009 - 23 Jul 2009;
 • Project name: inepo-2 ; Donor: CAG ÖYRƏTİM; Position: Bələdçi\tərcüməçi; 10 Apr 2007 - 20 Jul 2007;
 • Project name: London yay məktəbi ; Donor: Cag Education Company; Position: Coordinator; 1 Jan 2007 - 30 Jul 2007;
 • Project name: İnepo-1 (international environmental project olympiad); Donor: CAG ÖYRƏTİM; Position: tərcüməçi; 1 Mar 2006 - 20 Apr 2006;
 • Project name: FƏMQA (Fərqli mədəniyyətlərin qovşağı Azərbaycan ; Donor: Cag Education Company; Position: İtaliya, Səudiyyə Ərəbistan və Yunanıstan səfirlikləri üzrə kordinator ; 1 Jan 2006 - 1 May 2006;
Research areas
Kitab oxumaq Yeni söz axtarmaq Lüğətlərlə iş Muzey
Science Organizations
 • Azərbaycan Gənc Tərcüməçilər Assosiasiyası - 30 Jan 2013
Awards and Certificates
 • "İlin müəllimi yarışı II yer ", ÇAĞ Öğretim; 2009
 • "İlin müəllimi yarışı III yer ", ÇAĞ Öğretim; 2008
 • "Responsible Group Leader", Plus Professional Linguistic Studies ; 2007
 • "English Language Teaching Programme", SELT Publishing ; 2007
 • "Effective Teaching Techniques for High School Teachers", Zambak Yayınları; 2006
 • "Language Training Course ", CAG ÖYRƏTİM; 2005
Last lessons
 • Bachelor, "Beynəlxalq qurumlar "
 • Bachelor, "Sənədləşmə və terminologiya "
 • Bachelor, "Tərcümə nəzəriyyəsi "
 • Bachelor, "Ardicil tərcümə və qeyd götürmə texnikası "
 • Bachelor, "Mətbuat materiallarının tərcüməsi"
 • Bachelor, "Hüquq və məhkəmə sənədlərinin tərcüməsi "
IT Skills
 • Word Internet Excel
Language skills
 • Azerbaijani - Fluent ( Native language )
 • Russian - Elementary
 • English - Fluent
 • Turkish - Fluent
 
 
 
 

©2019