Mayis Əzizov (Ph.D) « Back
Mayis Əzizov
Department: Faculty of Economic and Administrative Sciences
Position: Dean
Birth date: 1 May, 1975
Marital status: Married
E-mail:
Education
 • Doctorate, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. - 2012 Oct. Diplom #FD № 07710
 • Master, Marmara Universiteti, İqtisadiyyat. - 2000 Jul. Diplom #3106
 • Bachelor, İstanbul Universiteti, Biznesin təşkili və idarə edilməsi (İşletme). - 1999 Jan. Diplom #4124
Job experience
 • Department of World Economy, Associate Professor, Baku Engineering University. Baku/Azerbaijan. Feb 2017 - present
 • Visiting scholar, Auburn University. Auburn/Alabama/United States. Aug 2016 - Jan 2017
 • Erasmus Mundus Alrakis Visiting Academic Staff , Warsaw University of Life Sciences, SGGW . Warsaw/Poland. Oct 2014 - Nov 2014
 • Dean of Faculty of Economic and Administrative Sciences , Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Jul 2013 - Jul 2016
 • Journal of Qafqaz University, Co-Editors, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Feb 2010 - Jun 2013
 • Vice-Dean of Faculity of Economic and Administrative Sciences , Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Feb 2008 - Jul 2013
 • Department of Finance, Head of Department , Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Feb 2008 - Jul 2013
 • Member of Quality Managment System, Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Feb 2008 - Jul 2012
 • Department of Menecment, Head of Department , Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Feb 2007 - Feb 2008
 • Department of World Economy, Associate Professor , Qafqaz University. Baku/Azerbaijan. Jan 2007 - Feb 2017
Publications
  Publications
 • Əzizov M. Para politikası araçlarının ekonomiyi yönlendirmede kullanılması: Azerbyacan örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü, Sosyla Bilimler Araştirmalari Dergisi. Turkey. 2012;2:63-73
 • Əzizov M. Azerbaycanda uygulanan para politikasının monetarist yaklaşım bakımından değerlendirilmesi. Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2011;32:10-20
 • Əzizov M. Azerbaycan Merkez Bankasının oluşum süreci ve bankacılık sistemi. Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi. Azerbaijan. 2010;2 , 2010:10
 • Əzizov M, Məmmədov E. Küreselleşme sürecinde yabancı sermaye yatırımlarının ülke ekonomisinin kalkınmasında rolü . Journal of Qafqaz University. Azerbaijan. 2010;29, 2010:96-107
 • Əzizov M. İqtisadi nəzəriyyələrin pul səyasətinin həyata keçiçirilməsi istiqamətindəki yanaşma metodları. AMEA İqtisadiyyat institutu. 2010;2010 No: 1:8
 • Əzizov M. Azərbaycanda 1996-2006-cı İllərdə Pul Kütləsinin İnflyasiyaya Təsirinin Hesablanmasında Ən Kiçik Kvadratlar Metoduna görə Regresya Modelinin Tətbiqi. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitütünün Elmi Əsərləri. 2008;No:3,2008:10
 • International Conferences
 • Şəhriyar A, Əzizov M. Was it inevitable to escape from devaluation?. I International Scientific and Practical Conference ,The sustainable development of economy and administration: problems and prespectives. Azerbaijan. October 2018:142-145
 • Məmməd T, Əzizov M. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru üzrə xarici investisiyaların mövcüd vəziyyətinin təhlili. I International Scientific and Practical Conference ,The sustainable development of economy and administration: problems and prespectives. Azerbaijan. October 2018:89-93
 • Əzizov M. İnnovasiya Yönümlü Sənayenin İqtisadi İnkişafda Rolu . İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, prespektivlər. Azerbaijan. April 2016:25-27
 • Sevda R, Əzizov M. Neft gəlirlərinin Azərbaycan və Qazaxıstanın iqtisadi inkişafında rolu. Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2016:726-727
 • Yusif H, Əzizov M. Azərbaycan iqtisadiyyatında inflyasiya və onun dinamikası. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2016:623-624
 • İlqar X, Əzizov M. Qeyri-neft sektorunun inkişafında investisiyaların rolu. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azerbaijan. April 2015:699-701
 • Shahriyar Aliyev , Əzizov M. The Importance of Industrıal Parks in Economıc Development . “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya” . Azerbaijan. May 2014:338-342
 • Əzizov M. Para Politkasınn Etkinliğinin Artırılmasında Bilgi Teknolojisinin Rolu . The 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT2009. Azerbaijan. November 2009:10
 • Əzizov M. Azad iqtisadi zonaların beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında rolu. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti. Azerbaijan. October 2009:10
 • Əzizov M. Küresel Krizler ve Kriz Döneminde Para Politikasının Kullanımı. Dünyada Yeni İnkişaf Meyilləri və Türk Dünyası. Azerbaijan. May 2009:10
 • National Conferences
 • Əzizov M. Azərbaycan iqtisadiyyatında turizmin rolu. Azərbaycan Respublikasında Turizmin İnkişaf Prespektivleri ( elmi praktiki konfrans). October 2004:7
 • Others
 • Əzizov M. Mikroiqtisadiyyat. Qafqaz universiteti. Azerbaijan. January 2015:48
Awards and Certificates
 • "The 3 rd International Conference on Application of information and Communication Technologies", Qafqaz Universiteti; 2009
 • "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi temel eğitimi ve kalite sistem dokümantasyonu", Qafqaz Universiteti; 2007
Last lessons
 • Bachelor, "Microeconomics"
 • Bachelor, "Microeconomics"
 • Bachelor, "Macroeconomics"
 • Bachelor, "Economics"
 • Bachelor, "Economy of Azerbaijan"
 • Bachelor, "Introduction to Economics"
IT Skills
 • Word, Excel, Power Point, LOGO
Language skills
 • English - Good
 • Turkish - Fluent
 
 
 
 

©2019