Təranə Hacıyeva (Elm. Dr.) « Geriyə qayıt
Təranə Hacıyeva
Bölmə: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
Vəzifə: Baş müəllim
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Filologiya Elmləri Doktoru. - 2009 May. Diplom #ED № 01117
 • Fəlsəfə doktoru, Azəbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyası, Filologiya Elmləri Namizədi. - 2002 Noy. Diplom #02573
 • Magistratura, Azərbaycan Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. - 1989 Sen. Diplom #NV № 017185
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Hacıyeva T. Влияние процессов глобализации на язык. Вестник Киевского Государственного Университета . Ukrayna. 2011(5):41-47
 • Hacıyeva T. Perevodı Korana faktor mejkulturnoqo i mejreliqioznoqo dialoqa. Moskovskiy Qosudarstvennıy Linqvistiçeskiy Universitet. Rusiya. 2011(2011):84-91
 • Hacıyeva T. Globalleşmenin dil normalarına etkisi “Yenises” türk jurnalı(Yeni bir dünyaya doğru),Türkiyə-2008-kasım. №155 Səh.23-26 4 səhifə 100. Yenises” türk jurnalı(Yeni bir dünyaya doğru),Türkiyə-2008-kasım. №155 . Türkiyə. 2008;155(2008):23-26
 • Hacıyeva T. Globalleşmenin dilin resmi üslubuna etkisi . (Yeni bir dünyaya doğru)Yenises . Türkiyə. 2008(156):33-24
 • Hacıyeva T. Folklorun tədrisi vəziyyəti haqqında . Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri BSU . 2014(2014):139-145
 • Hacıyeva T. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili. Testin hazırlanması. 2013:17-24
 • Hacıyeva T. Beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları. Ali təhsil və cəmiyyət jurnalı. 2012(2):43-45
 • Hacıyeva T. Beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları. Ali təhsil və cəmiyyət jurnalı. 2012(2):43-45
 • Hacıyeva T. PISA-2009 beynəlxalq tədqiqatının nəticələri haqqında. Kurikulum. 2011(1):8-14
 • Hacıyeva T. Testin hazırlanması. Kurikulum. 2011:36-49
 • Hacıyeva T. Məktəbdaxili qiymətləndirmədə istifadə olunan üsul və vasitələr. Kurikulum. 2010(4):8-15
 • Hacıyeva T. Şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq qiymətləndirilməsi proqramları haqqında. Azərbaycan məktəbi. . 2010(2):5-12
 • Hacıyeva T. PISA beynəlxalq qiymətləndirmə proqramı haqqında . Kurikulum. 2010(2):17-22
 • Hacıyeva T. İbtidai təhsil pilləsində qiymətləndirilmənin aparılması barədə. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil. . 2010(4):23-33
 • Hacıyeva T. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsi təhsil islahatının prioritet istiqamətidir. Azərbaycan məktəbi jurnalı. 2010;2010(oktyabr):84-91
 • Hacıyeva T. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması yolları. Kurikulum. 2009(2):11-15
 • Hacıyeva T. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində qiymətləndirmə konsepsiyası haqqında . Kurikulum. 2009(1):2-6
 • Hacıyeva T. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi təhsil islahatının prioritet istiqamət. Azərbaycan məktəbi. 2009(4):25-31
 • Hacıyeva T. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması Qaydaları barədə. Kurikulum. 2009(4):7-12
 • Hacıyeva T. Yeni qiymətləndirmə sistemi : formativ qiymətləndirmə. Kurikulum. . 2008(4):54-61
 • Hacıyeva T. Dünyanın dil mənzərisi və Şərq-Qərb qarşılıqlı problemi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2008(III):241-248
 • Hacıyeva T. Ortaq türk ədəbi dili problemi. “Dil və ədəbiyyat”.Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. 2007(2(56)):61-65
 • Hacıyeva T. Avropa Birliyi dil siyasətinin əsas istiqamətləri . Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 2007(1(21)):215-218
 • Hacıyeva T. Avropa Birliyi dil siyasətinin yaranmasına təsir edən əsas amillər. Azərbaycan Dillər Universitetinin Xəbərləri. 2007(1):69-74
 • Hacıyeva T. Linqvopolitologiyanın predmeti haqıında . AMEA-nın müxbir üzvi,professor T.Hacıyevin anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə keçirilən “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Bakı Dövlət Universiteti.Konfransın materialları. . 2007(2007):186-203
 • Hacıyeva T. Türk dilləri və ya etnik mobilizasiya. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2007(II):326-329
 • Hacıyeva T. Heydər Əliyevin dil siyasətinin əsas istiqamətləri. Dirçəliş,XXI əsr. 2007(106-107):88-96
 • Hacıyeva T. Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlərinin dil tarixi və ortaq ünsiyyət dili problemləri. Filologiya məsələləri.AMEA Əlyazmalar İnstitutu. 2007(2007):87-96
 • Hacıyeva T. Qloballaşmanın dilə təsiri:qərb şərqə, yoxsa şərq qərbə təsir edir?. Dövlət idarəçiliyi(nəzəriyyə və təcrübi.).. 2007(3(19)):138-142
 • Hacıyeva T. Dünya dil siyasəti təcrübəsi haqqında. “Dil və ədəbiyyat”.Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal.. 2007(1(55)):34-36
 • Hacıyeva T. Linqvopolitologiyanın metodlarına bir nəzər. BSU-nun Elmi əsərləri. Dil və Ədəbiyyat seriyası. 2007(1):102-105
 • Hacıyeva T. Dil siyasəti linqvopolitoloji problem kimi. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri . 2007(1):30-35
 • Hacıyeva T. Azərbaycanda dil siyasətinin tarixi və mahiyyəti barədə. BDU-nun xəbərləri. 2006(4):44-49
 • Hacıyeva T. Dövlət dilinin linqvopolitoloji problemləri . Dil və Ədəbiyyat,beynəlxalq elmi nəzəri jurnal. 2006(4(52)):30-34
 • Hacıyeva T. Avropa Birliyi dil siyasətinin əsas müddəalarını əks etdirən sənədlər. Filologiya məsələləri AMEA Əlyazmalar insitutu. 2006(12):14-18
 • Hacıyeva T. YUNESKO-nun dil siyasəti barədə. AMEA Nəsimi adına Dilçilik institunun “Tədqiqlər” jurnalı. 2006(2):35-40
 • Hacıyeva T. Azərbaycanın dövlətçiliyi və dil siyasəti. ADPU-nun xəbərləri. 2006(4):174-177
 • Hacıyeva T. ATƏT milli azlıqların dilləri barədə. Elmi axtarışlar. AMEA Folklor İnstitutu. 2006(XXX):167-170
 • Hacıyeva T. Qloballaşma və dil. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun “Tədqiqlər”toplusu. 2006(2):10-18
 • Hacıyeva T. Azərbaycanda dövlət dilinin tarixinə dair. ADPU-nun xəbərləri. 2006(3):112-119
 • Hacıyeva T. Azərbaycanda dövlət dilinin tarixinə dair. ADPU-nun xəbərləri. 2006(3):112-119
 • Hacıyeva T. Qloballaşma və lokallaşma proseslərinin türk dövlətlərinin dil siyasətinə təsiri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2006(2):149-153
 • Hacıyeva T. Nitq mədəniyyətinin sosiolinqvistik problemləri barədə. BDU-nun Xəbərləri. 2004(2):19-24
 • Hacıyeva T. Qloballaşan dünyanın populyar dilləri. ADPU-nun xəbərləri. . 2004(4):67-70
 • Hacıyeva T. Dünyanın populyar dilləri sırasında türk dillərinin mövqeyi. ADPU-nun Xəbərləri. 2003(1-2):159-163
 • Faiq , Piralı Ə, Şahbaz B, Əsgər Q, Hacıyeva T. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə Toplu Bakı, Təhsil Nazirliyi, 2008 301 səhife. İnşa yazıları toplusu. 2009;2008(may):301
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Hacıyeva T. Bədii təyin və epitetlər. IV İnternationalScientific Conference of youngResearchers. Azərbaycan. Aprel 2016:843-844
 • Hacıyeva T. Qlobollaşma dövründə milli mənəvi dəyərlərin qorunması . “Azərbaycanşünaslığın aktual problemlemləri V Beynəlxalq elmi konfrans BSU 2014. Azərbaycan. May 2014:248-50
 • Kitablar
 • Hacıyeva T. Ibtidai tehsilde mektebdaxili qiymetlendirme-Qiymetlendirme. 2010. Didaktika. Bakı/Azərbaycan. 2011
 • Hacıyeva T. XI siniflər üçün Test Bankı (layihə rəhbəri və müəllif) I hissə (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı). Bakı nəşriyyatı. Bakı/Azərbaycan. 2010:307
 • Hacıyeva T. Qloballaşan dünyanın dil mənzərəsi. ADPU. Bakı/Azərbaycan. 2009:240
 • Hacıyeva T. Qloballaşma və dil : linqvopolitoloji problemlər. Kövsər. Bakı/Azərbaycan. 2007:308
 • Hacıyeva T. Qloballaşma və dil. ADPU. Bakı/Azərbaycan. 2006:201
 • Hacıyeva T. Supraseqment vahidlər və aktual sintaksis . 2006. ADPU. Bakı/Azərbaycan. 2006:62
 • Hacıyeva T. Azərbaycanda dövlət dili. 2005. ADPU. Bakı/Azərbaycan. 2005:61
 • Digər
 • Əsgər Q, Şahbaz B, Faiq , Ş, Piralı Ə, Hacıyeva T. Hacıyeva T. Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə . Təhsil. Azərbaycan. May 2008:301
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2016 - Magistratura, Məmmədova Aynur, "Bədii uslubda temporalliq", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Magistratura, Mirzəyeva Fəridə, "Yeni Kurikulum əsaslı dərsliklərdə ismin tədrisi ", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Məmmədova Gulnar, "Muşfiq şeirlərinin linqvopoetikası", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Doktorantura, Mirzəyev Anar, "Beynəlxalq qiymətlendirme vasitələrinin tərcüməsində adekvatliq və uyğunsuzluq", Baki Dövlət Universiteti
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Müasir Azərbaycan dili"
 • Bakalavriat, "Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti"
 • Magistratura, "Dilşünaslığın tarixi, metodologiyası və müasir problemləri"
 • Magistratura, "Müasir Azərbaycan dilinde geden proseslər"
 • Magistratura, "Dil və şüur"
 • Magistratura, "Bədii mətnin linqvistik təhlili"
Dil bilikləri
 • Rusca - Səlis
 • İngilis - Yaxşı
 
 
 
 

©2019