Seyran Qayıbov (Ph.D) « Geriyə qayıt
Seyran Qayıbov
Bölmə: Xarici dil
Vəzifə: Kafedra müdiri
Yaşı: 48
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. - 2012 Fev. Diplom #FD № 07309
 • Magistratura, Hacettepe Universiteti, Filologiya. - 2000 Okt. Diplom #00-UA-108
 • Bakalavriat, Hacettepe Universiteti, Filologiya. - 1997 İyn. Diplom #97-049-025
İş təcrübəsi
 • Türk dili vә әdәbiyyatı müәllimliyi bölmәsi, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2007 - davam edir
 • Dil tәdris koordinatorluğu, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2001 - Sen 2007
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. I. BAKÜ TÜRKOLOJİ KURULTAYI BİLDİRİLERİNİN SATIR ARALARINDA HALK BİLİMİ MESELELERİ . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Türkiyə. 2013;19:14, url: [1]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. HASTA KASIM’IN "RÜYA MOTİFİ"NİN TAHLİLİ. TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ . Türkiyə. 2011;58:131-138, url: [2]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. Appendix to the Bibliography of Turkish Balladeers . Milli Folklor. Türkiyə. 2010;88:133-136, url: [3]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. TÜRK SAZ ŞİİRİ BİBLİYOGRAFYASINA EK. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİS. Türkiyə. 2010;27:337-347, url: [4]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XӘSTӘ QASIMIN BİR NOVRUZİYYӘSİ HAQQINDA. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2010;30:143-147, url: [5]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. TÜRKİYƏDƏKİ AZƏRBAYCAN AŞIQ ƏDƏBİYYATI İLƏ ƏLAQƏDAR ARAŞTIRMALAR BİBLİYOGRAFİYASI – I . Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2010;30:37-48, url: [6]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. ANA HATLARIYLA DÜNDEN BUGÜNE KARABAĞ AŞIK ŞİİRİ. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2009;28:183-190, url: [7]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. ABBASKULU AĞA BAKIHANOV’UN “GÜLÜSTAN-I İREM” ESERİNDE KIRIM TATARLARI VE GİRAYLAR. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Türkiyə. 2008;4:218-229, url: [8]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. KİTAB-I DEDE KORKUT’TAKİ “TUTSAKLIK” DURUMU KARŞISINDA OĞUZ’UN TUTUMU. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Türkiyə. 2008;3:131-152, url: [9]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. AV KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA AZERBAYCAN HALK HİKÂYELERİNDE AV SAHNELERİ VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Türkiyə. 2008;5:75-88, url: [10]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. HASTA KASIMIN BİR NAZİRESİ ÜZERİNE. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. Türkiyə. 2007;4:47-53, url: [11]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. MİLLİ MÜQAİSƏ METODU"NUN BİR QIFILBƏND NÜMUNƏSİNƏ TƏTBİQİ. Journal of Qafqaz University . Azərbaycan. 2006;18:83-90, url: [12]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XӘSTӘ QASIMIN TӘXӘLLÜSLӘRİ. FOLKLOR və ETNOQRAFİYA. 2010;1:67-76
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XӘSTӘ QASIM-LӘZGİ ӘHMӘD DEYİŞMӘLӘRİ HAQQINDA. DӘDӘ QORQUD JURNALI. 2010;2 (35):105-119
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XƏSTƏ QASIMIN YARADICILIĞINDA “DÜNYANIN FANİLİYİ. Elmi Axtarışlar Jurnalı. 2010;8:66-71
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XƏSTƏ QASIMIN BİR VÜCUDNAMƏSİ HAQQINDA. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2009;30:79-95
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. BİR DAHA “MOLLA QASIM”-“XӘSTӘ QASIM” MӘSӘLӘSİ HAQQINDA. Elmi axtarışlar. 2009;6:156-164
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. TARİHİ TEKAMÜL VE YENİDEN OLUŞUM SÜRECİ. Soydaş. 2000;1:66-72
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN AZERBAYCAN EDEBIYATINDA İSMAYIL GASPIRALI (VEFATININ 100. YILINDA İSMAYIL GASPIRALI'YI ANARKEN). Литература и художественная культура тюрkских народов в контексте восто-запад. Rusiya. May 2014:137-141
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN YARADICILIĞINDA TATAR ŞAİRLƏRİ. Genc Tedqiqatçıların Ümumrespublika Elmi Konfransı Qafqaz Üniversitesi Baku. Azərbaycan. Aprel 2013:463-464
 • Seyran Qayıbov / Tünzalə Əliyeva , Qayıbov S. "MƏZƏLİ" JURNALINDA "UŞAQ" MÖVZUSUNUN TƏCƏSSÜMÜ. II Beynəlxalq türk xalqları uşaq ədəbiyyatı konqresi, Qafqaz Universiteti, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan. Oktyabr 2012:427-433
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. KAŞGARLIDAN ÇOCUKLARA ÖĞÜTLER. Türk Xalqları Ədəbiyyatı (II), Türk Uşaq Ədəbiyyatı Kongresi. Azərbaycan. Noyabr 2008:871-877
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. DÎVÂN-I LÜGÂT’IT-TÜRK’TE TÖRE. Doğumunun 1000.yılında Mahmud Kaşgarlı Uluslararası Sempozyumu Bildirileri. Türkiyə. Yanvar 2008:635-643
 • Milli konfranslar
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. Xəstə Qasımın əxlaqi tərbiyəvi şeirləri. GƏNC TƏDQİQATÇILARIN ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI. Yanvar 2010:1-1
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XƏSTƏ QASIM VƏ MƏLƏKSİMA DASTANININ STRUKTURUNUN DİGƏR AZƏRBAYCAN DASTANLARI İLƏ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ. Azərbaycan aşık sənəti problemlər və prespektivler; Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 60 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. Yanvar 2010:23-25
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. XƏSTƏ QASIM YARADICILIĞININ TƏDQİQİ HAQQINDA. Azərbaycan Şifahi Xalq yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi, Ulu öndər HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. Yanvar 2008:38-39
 • Kitablar
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: VAGIF, Molla Penah. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2013:990, url: [13]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: Şirvanlı Dostu. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2013:642, url: [14]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: Hasta Kasım. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2013:158160, url: [15]
 • Seyran Qayıbov , Qayıbov S. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü / Ansiklopedi Maddesi: Sarı Aşık. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları. ANKARA/Türkiyə. 2013:156-157, url: [16]
Ən son keçdiyi dərslər
 • Magistratura, "Türk xalq ədəbiyyatı-nəsr"
 • Magistratura, "Türk xalq ədəbiyyatı-şeir"
 • Bakalavriat, "Türk dili"
 • Bakalavriat, "Türk әdәbiyyatı"
 • Magistratura, "Türk folkloru"
 • Bakalavriat, "Türk xalq әdәbiyyatı"
Kompyuter bilikləri
 • Windows XP Office proqramları - Word, Excel, PowerPoint Internet
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • Türk - Səlis
 • İngilis - Zəif
 • Rusca - Yaxşı
 
 
 
 

©2019