Fəridə Seyidova « Geriyə qayıt
Fəridə Seyidova
Bölmə: Pedaqoji
Vəzifə: Tyutor
Doğulduğu tarix: 9 October, 1987
E-mail:
Təhsil
 • Magistratura, Qafqaz Universiteti, Filologiya-Ərəb dili və ədəbiyyatı. - 2011 İyn. Diplom #MNB 025630
 • Bakalavriat, Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya-Ərəb dili və ədəbiyyatı. - 2009 İyn. Diplom #B 139053
İş təcrübəsi
 • elmi işçi, Qafqaz. Bakı/Azərbaycan. Sen 2010 - davam edir
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Rıhtım M, Seyidova F. Vird-i Yahya Vird-i Settar. Keşkül. Türkiyə. 2014(29):124-128
 • Seyidova F. Əlyazmalardakı rübailəri əsasında İbrahim Gülşəninin ərəbcə yaradıcılığının tədqiqi. AMEA Əlyazmalar İnstitutu Elmi əsərlər toplusu. 2016(1):60-80
 • Seyidova F. Azərbaycanlı şairin ərəbcə əlyazma “Divan”ının Şam nəşri. AMEA Əlyazmalar İnstitutu “Əlyazmalar yanmır” elmi məqalələr toplusu. 2016(1):78-81
 • Seyidova F. Mətbuatımızda uşaq tərbiyəsi mövzusu (Dəbistan və Rəhbər dərgiləri əsasında). İşıq. 2015;82(2 ):20-23
 • Seyidova F. Rəncidə könül-Şahnigar xanım Rəncur (Prof.Minaxanım Təkləli ilə birlikdə). İşıq. 2014;79(3):34-39
 • Seyidova F. Tarixin ziddiyyətli səhifələrində Şahbəyim Taclı xatun (Prof.Minaxanım Təkləli ilə birlikdə). İşıq. 2014;77(1):33-37
 • Seyidova F. Böyüklər (tərcümə hekayə). Zəriflik jurnalı. 2011(03):82-83
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Seyidova F. Seyid Yəhya Şirvanidə “Əhli-beyt” mövzusu. Uluslararası Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik sempozyumu. Türkiyə. Noyabr 2013:147-159
 • Rıhtım M, Seyidova F. “Rəhbər” və “Dəbistan” uşaq dərgilərində əxlaqi-mənəvi mövzular, II Beynəlxalq Türk Xalqları Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi. II Beynəlxalq türk xalqları uşaq ədəbiyyatı konqresi, Qafqaz Univeersiteti, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan. Oktyabr 2012:389-395
 • Seyidova F. Taçlı Begümün hayatı hakkında yeni olgular (Prof.Minaxanım Təkləli ilə birlikdə). II Uluslararası Ahilik Sempozyumu. Türkiyə. Sentyabr 2012:419-422
 • Milli konfranslar
 • Seyidova F. Seyid Yəhya Şirvanidə “Əhli-beyt” mövzusu. Uluslararası Seyyid Yahya Şirvani ve Halvetilik sempozyumu. Noyabr 2013:147-159
 • Seyidova F. Gülşəni Bərdəinin ərəbcə divanının yenicə əldə olunmuş Ankara nüsxəsindən bəzi açıqlamalar. Orta Əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri XIII Respublika elmi konfransı. May 2013:362-366
 • Seyidova F. Misirdə türk şair: Bərdəli İbrahim Gülşəni və onun ərəbcə divanı. Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi konfransı. Aprel 2013:405-406
 • Seyidova F. Şeyx İbrahim Gülşəni yaradıcılığında Quran və hədislərdən iqtibaslar. Şərqşünaslığın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Noyabr 2012:287-289
 • Kitablar
 • Fəridə Əliyeva , Mehmet Rıhtım , Seyidova F. Virdü-Səttar. Nurlar. Bakı/Azərbaycan. 2014:138
 • Digər
 • Seyidova F. Hümayi-Ərş (redaktorluq). Nurlar. Azərbaycan. Aprel 2015
 • Seyidova F. İbrahim Gülşəni Bərdəi (Əlavələrlə tərtib edən). Bilik. Azərbaycan. Avqust 2014
 • Seyidova F. Seyid Yəhya Bakuvi. Risalələr I, II (Redaktorluq). Bilik. Azərbaycan. İyul 2014
 • Seyidova F. Seyid Yəhya Bakuvi(Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran) . Elm və Təhsil. Azərbaycan. Dekabr 2013:216
 • Seyidova F. Evliya Çələbi Səyahətnaməsində Azərbaycan (Redaktorluq) . Nurlar. Azərbaycan. Dekabr 2012:269
 • Seyidova F. Qardaş köməyi tarixi məcmuəsi (Redaktorluq). İpəkyolu. Azərbaycan. Noyabr 2012:213
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Azərbaycan dili I. Nitq mədəniyyəti."
Kompyuter bilikləri
 • Office proqramlari
Dil bilikləri
 • Farsca - Yaxşı
 • Rusca - Yaxşı
 • Ərəb - Səlis
 • İngilis - Yaxşı
 
 
 
 

©2019