TƏRCÜMEYİ HAL

 

Məmmədov Havar Əmir oğlu 1945-ci il iyul ayının 1-də Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunun Qızılkənd kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşam. 1963-cü ildə İmişli rayon 34 saylı dəmiryolu orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirərək Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Texniki Universitet) «Аvtomatika və hesablama texnikasi» fakültəsinin «avtomatika və telemexanika» ixtisasına qəbul olunmuşam. Təhsil aldığım müddətdə tələbə elmi cəmiyyətinin sədri, qrup nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərmişəm. Təhsildə və ictimai işlərdəki nаiliyyətlərə görə о zamanlar ən yüksək təqaüd olan V.İ. Lenin adına təqaüdə  layiq görülmüşəm. 1968-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək gənc mütəxəssis kimi «Avtomatika va telemexanika» kafedrasında assistent vəzifəsində saxlanıldım. 1970-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda aspiranturanın əyani şöbəsinə daxil oldum. 1971-1972-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşаm.

1974-cü ildə aspiranturada təhsilmi başa vurub, kafedrada əmək fəailiyyəətini davam etdirdim.

1974-1984-ci illərdə elmi-pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı institutun komsomol və partiya komitəsinin seçkili orqanlarında iştirak etmişəm. Müxtəlif vaxtlarda İnstitut komsomol və partiya komitələrinin katiblərinin müavini vəzifələrində çalışmışam. 1983-1984-cü illərdə İnsti­tut partiya komitəsinin katibi vəzifəsini icra etmişəm.

1975-1984-cü ilin mart ayınadək institutun «İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması va hesablama texnikası» kafedrasında assistent, bas müəllim vəzifələrində işləmişəm.

1983-ci ildə «Ardıcıl kommutasiya zamanı paylanmış parametrli elektrik dövrələrində keçid prosesləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşəm.

1984-1989-cu illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Ko­mitəsinin «Elm və tədris müəssisələri» şöbəsində təlimatçı vəzifəsində çalışmışаm.

1989-1992-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda əvvəlcə axşam və qiyabi təhsil, sonralar isə institutun tədris işləri üzrə prorektoru vəzifələrində çalışmışam. 1993-2017-ci illərdə İstitutun «Eklektron-hesablama aparatlarının konstruksiya edilməsi və istehsalı», «Nəqliyyatda avtomatika va telemexanika», «Аvtоmatika və idarəetmə» kafedralarının müdiri vəzifəsində çаlışmışam. Hal-hazırda «Аvtоmatika və idarəetmə» kafedrasının müdiri vəzifəsində çаlışiram.

1998-ci ildə «Paylanmış  parametrli mürəkkəb elektrik dövrələrində kommutasiya proseslərinin tədqiq üsulları» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə və 2003-ci ildə profes­sor elmi adına layiq görülmüşəm.

2000-ci ilin yanvar ayından 2016-cı ilin sentyabr ayınadək Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışmışam.

2016-cı ilin sentyabrından 2017-ci ilin mart ayınadək Qafqaz Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışmışam.

Texniki sistemlərdə avtomatik idarəetmə  və informatika sahəsinda 250-ə qədər elmi əsərin, о cümlədən 4 monoqrafiyanın, 22 dərslik və dərs vəsaitinin, 10 pаtеntin  müəllifiyəm. Elmi məqalələrin bir hissəsi Amerikada, Yunanıstanda, Rusiyada, Ukraynada, Belarusiyada, Türkiyədə, İranda, Rumıniyada, Kiprdə va başqa ölkələrdə çap edilmişdir. Mütəmadi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində elmi konfranslarda, simpoziumlarda məruzələrlə çıxış edirəm.  Mənim rəhbərliyim altında ona qədər texnika üzrə fəlsəfə doktor və elmlər doktoru dissertasiyaları müdafiə olunmuşdur. 2000-ci ildə Rusiya mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə həmin Akademiyanın həqiqi üzvü seçilmişəm. 2001-ci ildən Beynəlxalq Еlmlər Akademiyasının həqiqi üzvüyəm. Eyni zamanda Azərbaycan Müəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü və vitse-prezidenti, Beynalxalq şərq Neft Akademiyasının müxbir üzvüyəm. 2003-2004-cu illərdə Xəzəryanı dövlətlərin Universitetlərinin assosasiyasının prezidenti seçilmişəm. 2005-ci ildə Kembricdə yerləşən Beynəlxalq Bioqrafiya mərkəzi tərəfindən İlin Beynəlxalq alimi adına layiq görülmüşəm.  Dünyanın bir sıra aparıcı universitetlərinin fəxri doktoru və professoruyam. Almaniyanın Köln Tətbiqi Elmlər universitetinin senatının fəxri üzvü, Bolqarıstanın Varna Texniki Universitetin fəxri doktoru, Rusiyanın Astarxan və Rostov Texniki Universitetlərinin fəxri professoru, Ukraynanın Odessa Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Universitetinin fəxri doktoruyam.

2000-ci ildən 2017-ci ilin yanvar ayına kimi Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyasının Rəyasət heyətinin qərarı ilə AzTU-da fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış dоktоrluq və namizədlik dissertasiya şurasının sədri olmuşam.

2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycanda mühəndis kadrlarının hazırlanması və texniki elmlərin inkişafındakı xidmətlərimə görə “Şöhrət ordeni” ilə təltif olunmuşam.

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan elminin inkişafında və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında xidmətlərimə görə «Əməkdar elm xadimi» fəxri adı ilə təltif olunmuşam.

2000-2016-cı illərdə «Azərbaycan Neft təsərrüfatı» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, 2000-2016-cı illərdə AzTU-un elm əsərləri jurnalının baş redaktoru olmuşam. Hal-hazırda «Аzərbaycan Мühəndislik Аkаdemiyası məcmualları» və «Nəqliyyat hüququ» jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüyəm.

2017-ci ilin mart ayının 16-da ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə yeni yaradılmış Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru vəzifəsinə təyin edilmişəm.

Ailəliyəm, 3 övladım və 9 nəvəm var.

 

Havar Məmmədov

 
 
 

©2018